Di chúc miệng có được pháp luật công nhận không

 Di chúc miệng là gì và di chúc miệng như thế nào là hợp pháp hãy cũng Luật DeHa tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

 Di chúc miệng là gì

 Di chúc miệng là di chúc được lập khi tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

 Có thể lập di chúc miệng trong trường hợp nào

 Di chúc miệng được lập trong trường hợp tính mạng đang bị cái chết đe dọa.

 Di chúc miệng có được pháp luật công nhận không

 Di chúc miệng nếu đáp ứng điều kiện có hiệu lực của di chúc thì di chúc miệng được pháp luật công nhận

 Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào

 Trước hết di chúc miệng phải đáp ứng điều kiện sau đây:

 – Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 – Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 Di chúc miệng hết hiệu lực khi nào

 Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

 Cách lập di chúc miệng

 Căn cứ quy định trên thì việc lập di chúc miệng sẽ diễn ra như sau: Người để lại di chúc miêng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau đó, người làm chứng chép lại và cùng ký tên hoặc điểm chỉ, sau đó người làm chứng mang văn bản chép lại đó đến văn phòng chứng hoặc UBND xã, phường để xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 Lưu ý: Người là chứng di chúc miệng không được thuộc trường hợp sau:

 – Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

 – Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

 – Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn về lập di chúc hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ soạn thảo di chúc. Xin cảm ơn./.

  

  

 tag: mẫu biết hoàn cảnh blds 2015 đương