Di chúc có được đánh máy không

 Bộ luật dân sự 2015 không có quy định việc di chúc bắt buộc phải đánh máy hay viết tay. Vậy di chúc đánh máy có được hay không ? di chúc viết tay có được hay không Luật DeHa xin giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây:

 Điều 628 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Di chúc bằng văn bản

 Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

 2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

 3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

 4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

 Như vậy, di chúc bằng văn bản có 4 hình thức như trên, người lập di chúc có thể đánh máy hoặc viết tay di chúc. Di chúc đánh máy hoặc viết tay được coi là hợp pháp khi đáp ứng điều kiện để di chúc hợp pháp được quy định tại điều 630 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:

 Điều 630. Di chúc hợp pháp

 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 Mẫu di chúc đánh máy

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

 Di chúc

 Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ………………

 Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………

 – Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

 – Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….

 cấp ngày …………… tháng ……… năm 2018

 – Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm: 1………………………………………………………………………………………………..

 2………………………………………………………………………..

 3………………………………………………………………………..

 Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………………….. ……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

 Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

 Sau khi tôi qua đời

 Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………..

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………..

 Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….cấp ngày …………… tháng ……… năm ……………

 Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

 sẽ được thừa hưởng  toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

 Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế  thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang.

 ………………….., ngày … tháng … năm ……

                                                                               Người lập Di chúc

                                                                             (Ký và ghi rõ họ và tên)