Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là quá trình thay đổi một doanh nghiệp từ loại hình này sang loại hình khác. Chuyển đổi doanh nghiệp là một sự thay đổi trong cách thức hoạt động của một tổ chức. Đó thường là một phản ứng đối với các áp lực bên ngoài hoặc đối với những thay đổi trong cách khách hàng muốn được phục vụ.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần
 • Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên công ty cổ phần
 • Chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên, công ty TNHH một thành viên

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.
 • Đợi ngày nhận kết quả chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Quyết định về việc chuyển đổi ( Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên; Hội đồng thành viên của công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)
 • Biên bản họp về việc chuyển đổi
 • Giấy đề nghị thay đổi loại hình Công ty
 • Danh sách thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi ( đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)
 • Hợp đồng chuyển nhượng ( không áp dụng cho hình thức chuyển đổi từ DNTN thành công ty TNHH)

Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
SỐ: ……../QĐ – …… ………., ngày….tháng….năm….

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp)

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ DOANH NGHIỆP …………..

 – -Căn cứ Luật Doanh nghiệp 6082014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

 – Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về đăng ký kinh doanh;

 – Căn cứ vào Điều lệ Công ty …………………..

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Chuyển đổi hình thức công ty ……………. sanh hình thức Công ty …………………, cụ thể như sau:

 1. Tên công ty được chuyển đổi:

 Tên tiếng việt: ………………………………………………………………………………………….

 Tên giao dịch anh: ………………………………………………………………………………..……

 Tên viết tắt: …………………….………………………………………………………………….……

 Trụ sở chính: ………………………………………………………………………..……………….

 2. Tên công ty sau khi chuyển đổi:

 Tên tiếng việt: …………………………………………………………………………………..…….

 Tên giao dịch anh: …………………………………………………………………………….………

 Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………….………

 Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..……

 3. Thời hạn chuyển tài sản, phần vốn góp của Công ty ………………… thành tài sản, phần vốn của công ty: ngày …………….

 4. Phương án sử dụng lao động: chuyển số lao động đã ký kết hợp đồng lao động từ Công ty ………….sang công ty ………….

 Sau khi chuyển đổi sẽ hoạt động theo mô hình công ty …………….., hoạt động độc lập, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

 5. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………………

 6. Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………….

 7. Thành viên/ cổ đông công ty: ………………………………………………………………………..

 8. Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………………………….

 9. Thời hạn thực hiện chuyển đổi: ngày ………………………………………………………………

 Điều 2: Các Ông, bà trong Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Chủ doanh nghiệp, Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

 – Phòng ĐKKD – SKHĐT;

 – Như điều 2;

 – Lưu VT.

TM CÔNG TY…….
(HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP ……..)……………………………………….