Thủ tục lập di chúc

 Di chúc có hợp pháp hay không phụ thuộc rất lớn vào việc lập di chúc có đúng với quy định của pháp luật hay không. Vậy thủ tục lập di chúc như thế nào để đảm bảo di chúc có hiệu lực hãy tham khảo bài viết dưới đây.

 Di chúc là gì

 Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

 Di chúc tiếng anh là gì

 Di chúc: Testament

 Di chúc hợp pháp là gì

 Di chúc hợp pháp là di chúc được lập theo quy định của pháp luật và có hiệu lực pháp luật.

 Các điều kiện để một bản di chúc hợp pháp

 Di chúc hợp pháp là di chúc đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của di chúc được quy định tại điều 630 Bộ luật dân sự 2015 dưới đây:

 Điều 630. Di chúc hợp pháp

 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 Ví dụ về di chúc hợp pháp

 Ông Nguyễn Văn A lập di chúc để lại di sản thừa kế cho hai con của ông. Ông A lập di chúc trong tình trạng tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. Như vậy, di chúc của Ông A là di chúc hợp pháp.

 Di chúc không hợp pháp là gì

 Di chúc không hợp pháp là di chúc không đáp ứng điều kiện để di chúc hợp pháp được quy định tại điều 630 Bộ luật dân sự 2015.

 Có mấy loại di chúc bằng văn bản

 Điều 628 BLDS 2015 quy định về Di chúc bằng văn bản như sau:

 Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

 2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

 3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

 4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

 Như vậy, di chúc bằng văn bản có 4 loại như trên.

 Di chúc có hiệu lực từ thời điểm nào

 Điều 643. Hiệu lực của di chúc

 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

 Như vậy, di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế ( là thời điểm người để lại di chúc chết).

 Di chúc có hiệu lực trong bao lâu

 Pháp luật không có quy định di chúc có hiệu lực trong bao lâu. Thời hiệu yêu cầu di sản thừa kế theo di chúc là 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản.

 Điều kiện lập di chúc

 Điều kiện của người lập di chúc đó là tại thời điểm lập di chúc thì Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 Di chúc có điều kiện

 Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Pháp luật cũng không có quy định cấm di chúc không được có điều kiện. Do đó, người lập di chúc có thể đưa ra điều kiện trong di chúc và điều kiện trong di chúc hợp pháp thì người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc phải thực hiện theo điều kiện đó.

 Tư vấn pháp luật về di chúc

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật về thừa kế, Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn.

 Phí thuê luật sư lập di chúc

 Phí luật sư tư vấn về thừa kế sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của vụ việc. Quý khách hãy liên hệ với Luật DeHa để được báo giá chi tiết.

 Mẫu di chúc hợp pháp

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

 DI CHÚC

 Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ………………

 Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………

 – Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

 – Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….

 cấp ngày …………… tháng ……… năm ……………

 – Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

 1………………………………………………………………………………………………..

 2………………………………………………………………………..

 3………………………………………………………………………..

 Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………………..

 ……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

 Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

 Sau khi tôi qua đời

 Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………..

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………..

 Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….cấp

 ngày …………… tháng ……… năm ……………

 Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

 sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

 Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi

 rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

 Họ và tên: …………………………………………………………………………………

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………. ………

 Chứng minh nhân dân số:…………………….………Nơi cấp: …………………………………….cấp

 ngày ……………tháng ……….. năm …………..

 Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

 Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………. ………

 Chứng minh nhân dân số:…………………….………Nơi cấp: …………………………………….cấp

 ngày ……………tháng ……….. năm …………..

 Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

 Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế

 theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên

 quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng

 theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

 ………………….., ngày … tháng … năm ……

 Nhân chứng 1 Nhân chứng 2 Người lập Di chúc

 (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)

  

  

  

  

  

 tag: bố hướng dẫn tay mới cách ? đơn hết còn sống khái niệm chúc? gồm