Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Cổ Phần

 Công ty cổ phần là loại hình tổng công ty có một số cổ đông cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Họ cũng là chủ sở hữu của công ty. Giải thể công ty cổ phần là cách thức giải thể công ty và phân phối tài sản của công ty, bao gồm cả cổ phiếu, cho các cổ đông của công ty.

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

 Đăng ký giải thể doanh nghiệp (trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp)

 Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 A. Thành phần hồ sơ giải thể công ty cổ phần

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

 2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp;

 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có).

 * Doanh nghiệp lưu ý: Sau khi thông tin doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 Biểu mẫu:

 – Phụ lục II-22 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 – BIÊN BẢN HỌP GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 – QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

 A. Thành phần hồ sơ:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

 (Doanh nghiệp lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.)

 Biểu mẫu: Phụ lục II-22 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

 Deha law cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần, rất hân hạnh được phục vụ quý khách

 Các vấn đề về giải thể khác mà doanh nghiệp quan tâm

 Quyết định giải thể công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Hà Nội, ngày …  tháng …  năm …

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc giải thể doanh nghiệp

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

 – Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

 – Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc giải thể doanh nghiệp

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

 – Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

 – Địa chỉ trụ sở chính: … … …

 Điều 2: Lý do giải thể: … … …

 Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

 –  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể). 

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

 – Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

 Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toánLưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

 Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

 Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao độngThời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….

 Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

 Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

 Điều 7: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Điều 8: Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

 Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:  
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
– Lưu:
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP
————-
Số: …/BBH-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Hà Nội, ngày… tháng … năm …

 BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Về việc giải thể doanh nghiệp

 Công ty Cổ phần …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … …, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp theo chương trình như sau:

 – Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

 – Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

 – Thành phần tham dự:

  1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch hội đồng quản trị

 Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

 Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

 Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

 – Vắng mặt: 0

 – Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

 – Thư ký cuộc họp: Ông/Bà … … …

 Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

 A. Nội dung cuộc họp:

 Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

 1/ Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

 – Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

 – Địa chỉ trụ sở chính: … … …

 2/ Lý do giải thể: … … …

 3/ Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

 –  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể). 

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

 – Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

 4/ Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toánLưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

 5/ Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

 Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao độngThời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày … / … / ….

 6/ Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

 Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

 7/ Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 8/ Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

 B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

 Phương thức biểu quyết: … … (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

 Hoàn toàn đồng ý với việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

 C. Biểu quyết:

 – Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

 – Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

 – Tổng số phiếu tán thành: … phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

 – Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

 – Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

 D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

 – Thông qua việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

 – Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Quyền giải thể công ty cổ phần thuộc về

 Theo điều 153 luật doanh nghiệp 2020. thì

 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty thuộc về hội đồng quản trị

 Deha law cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần, rất hân hạnh được phục vụ quý khách

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2021 xin 2019 trường để