Dịch Vụ Giải Thể Công Ty TNHH

 Dịch vụ giải thể công ty là nghiệp vụ giúp các công ty giải thể và đóng cửa hoạt động. Họ có thể trợ giúp trong quá trình đóng cửa một công ty và chuyển nhượng hợp pháp tài sản của công ty đó cho một tổ chức khác.

 Mục tiêu chính của dịch vụ giải thể công ty của chúng tôi là đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ nhất có thể cho khách hàng.

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH

 Thủ tục giải thể công ty tnhh mtv & công ty tnhh 2 thành viên

 Đăng ký giải thể doanh nghiệp (trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp)

 Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 A. Thành phần hồ sơ công ty tnhh 1 thành viên

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

 2. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp. Hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc giải thể doanh nghiệp;

 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có).

 * Doanh nghiệp lưu ý: Sau khi thông tin doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 Biểu mẫu:

 – Phụ lục II-22 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 – QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA CHỦ SỞ HỮU (đối với công ty tnhh mtv)

 – BIÊN BẢN HỌP GIẢI THỂ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên)

 – QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên)

 Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

 B. Thành phần hồ sơ:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

 (Doanh nghiệp lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể)

 Biểu mẫu: Phụ lục II-22 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

 Deha law cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần, rất hân hạnh được phục vụ quý khách

  

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH

 Mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-HĐTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Hà Nội, ngày …  tháng …  năm …

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc giải thể doanh nghiệp

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

 – Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

 – Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/… về việc giải thể doanh nghiệp

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

 – Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

 – Địa chỉ trụ sở chính: … … …

 Điều 2: Lý do giải thể: … … …

 Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

 –  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể). 

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

 – Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

 Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toánLưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

 Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

 Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao độngThời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….

 Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

 Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

 Điều 7: Các thành viên Hội đồng thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Điều 8: Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

 Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:  
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Biên bản họp giải thể công ty tnhh

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/BB-HĐTV Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 Về việc giải thể doanh nghiệp

 Công ty TNHH …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … … tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp theo chương trình như sau:

 – Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

 – Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

 – Thành phần tham dự:

 1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch Hội đồng thành viên

 Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

 Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

 2. Ông/Bà … … …  – thành viên

 Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

 Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

 3. Ông/Bà … … …  – thành viên

 Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

 Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

 – Vắng mặt: 0

 – Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

 – Người ghi biên bản: Ông/Bà … … …

 Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

 A. Nội dung cuộc họp:

 Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

 1/ Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

 – Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

 – Địa chỉ trụ sở chính: … … …

 2/ Lý do giải thể: … … …

 3/ Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

 –  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể). 

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

 – Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

 4/ Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toánLưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

 –  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

 5/ Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

 Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao độngThời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….

 6/ Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

 Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

 7/ Các thành viên Hội đồng thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 8/ Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

 B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

 – Hoàn toàn đồng ý với việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

 C. Biểu quyết:

 – Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

 – Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

 – Tổng số phiếu tán thành: … phiếu

 – Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

 – Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

 D. Hội đồng thành viên quyết định:

 – Thông qua việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

 – Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Đơn xin giải thể công ty tnhh

CÔNG TY ……..———–Số: /CV/20….V/v: Giải thể doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày…..tháng……năm 20…..

 ĐƠN XIN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 Kính gửi: Chi cục thuế …………………………………………………………………

 Công ty ………………….………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số………………….

 Mã số thuế:

 ……………………………………………………………………………………

 Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

 Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………..

 Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ……………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………..

 Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp(Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

 Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:– Cục thuế tp Hà Nội– Chi cục thuế ……….– Sở kế hoạch và đầu tư ………..– Lưu VP Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Giám đốc

 

 Deha law cung cấp dịch vụ giải thể công ty cổ phần, rất hân hạnh được phục vụ quý khách

  

  

  

  

  

  

 Tag: hướng dẫn cty tv