Quan hệ pháp luật là gì – Cấu trúc của quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là gì

 Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được xác lập, tồn tại, phát triển hay chấm dứt trên cơ sở quy định của các quy phạm pháp luật

 Ví dụ về quan hệ pháp luật :

 Vào ngày 20/11/2020, chị B có vay của chị A một số tiền trị giá 500.000.000 đồng. Giữa A và B có lập hợp đồng cho vay, được công chứng theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

 Với quan hệ pháp luật trên, có thể xác định:

 • Chủ thể của quan hệ pháp luật: chị A và chị B.
  • Chị A: có năng lực pháp luật (vì không bị Tòa án hạn chế hay là tước đoạt năng lực pháp luật); có năng lực hành vi (đủ tuổi và không mắc các bệnh theo quy định pháp luật). Vì thế, chị A có năng lực chủ thể đầy đủ.
  • Chị B cũng có năng lực chủ thể đầy đủ, tương tự như chị A.
 • Khách thể của quan hệ pháp luật: khoản tiền vay 500.000.000 đồng và tiền lãi.
 • Nội dung của quan hệ pháp luật:
  • Với chị A: có quyền được nhận lại khoản tiền đã cho vay và tiền lãi; có nghĩa vụ giao khoản tiền vay 500.000.000 đồng cho chị B như đã thỏa thuận;
  • Với chị B: có quyền được nhận số tiền cho vay; có nghĩa vụ phải trả cả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận trước đó.

Thành phần cấu trúc của quan hệ pháp luật

 bao gồm: chủ thể, khách thể và nội dung quan hệ pháp luật

 Chủ thể của quan hệ pháp luật

 Chủ thể trong quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức phải có năng pháp luật, năng lực hành vi phù hợp phù hợp để tham gia vào các quan hệ đó và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ pháp lý theo quy định.

 Trong đó chủ thể là cá nhân và tổ chức khác nhau, cụ thể:

 + Chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân: Năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng để cá nhân đó có quyền và nghĩa vụ dân sự. Còn năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng mà cá nhân đó bằng hành vi của mình để xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.

 + Chủ thể quan hệ pháp luật là tổ chức: Đối với chủ thể này, năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi sẽ xuất hiện đồng thời khi tổ chức đó thành lập theo quy định của pháp luật và chấm dứt tư cách pháp lý khi bị phá sản, giải thể.

 Khách thể của quan hệ pháp luật

 Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích mà các chủ thể mong muốn đạt được đó là lợi ích về vật chất hoặc tinh thần, khi tham gia vào quan hệ pháp luật.

 Khách thể trong quan hệ pháp mà các bên hướng đến có thể là tài sản vật chất, lợi ích phi vật chất hay hành vi xử sự của con người.

 + Vàng, trang sức, đá quý, tiền. xe, nhà, đất, (tài sản vật chất)

 + Khám chữa bệnh, vận chuyển hàng hóa, chăm soc sắc đẹp, tham gia bầu cử,(hành vi xử sự)

 + Quyền nhân thân, danh dự, nhân phẩm, học hàm học vị,(Lợi ích phi vật chất)

 Nội dung của quan hệ pháp luật

 Là tổng thể các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên chủ thể tham gia.

Các loại quan hệ pháp luật

 Có rất nhiều loại quan hệ pháp luật, số quan hệ sẽ tương ứng với số ngành luật. Các quan hệ pháp luật thường thấy như: Quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật đất đai…

Phân biệt & so sánh quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội

 Giống:

 Quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội đều thể hiện các mối quan hệ.

 Khác:

 – Quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

 – Quan hệ xã hội là quan hệ giữa các cá nhân, giữa cá nhân với các tổ chức xã hội, giữa cá nhân với các cơ quan đoàn thể.

 – Mối quan hệ của quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội hoàn toàn khác nhau.

 – Quan hệ Xã hội là mối quan hệ mang tính nhân văn, mối quan hệ xã hội không bị ràng buộc bởi không gian, thời gian và vị trí địa lý. Trong mối quan hệ xã hội có mối quan hệ pháp luật

 Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật

 Khẳng định trên là sai

 Căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật

 Quan hệ pháp luật dân sự phát sinh, thay đổi, hay chấm dứt do những sự kiện nhất định, những sự kiện pháp lí.

 Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp

 Xác định đúng quan hệ tranh chấp là để xác định phạm vi xét xử, áp dụng đúng pháp luật, mà trước hết là xác định có những đương sự nào trong vụ án. Xác định đúng quan hệ tranh chấp là đặt tên đúng các yêu cầu của đương sự chứ không phải là tùy tiện mở rộng phạm vi hay thu hẹp phạm vi yêu cầu của đương sự.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gì? đặc điểm yếu tố khái niệm hôn là: la