Hành vi pháp lý đơn phương là gì

 Hành vi pháp lý đơn phương là gì

 Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch trong đó thể hiện ý chí của một bên nhằm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hành vi pháp lý đơn phương có điểm khác biệt cơ bản nhất với hợp đồng đó là cách thức thể hiện ý chí của chủ thể.

 Ví dụ về hành vi pháp lý đơn phương

 Lập di chúc là hành vi pháp lý đơn phương. Người lập di chúc thể hiện ý chí định đoạt di sản thừa kế của mình cho người khác.

 So sánh hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương

 + Nếu hợp đồng là sự thỏa thuận ý chí giữa các bên để xác lập các quyền và nghĩa vụ pháp lý thì ở hành vi pháp lý đơn phương sự kiện pháp lý phát sinh trong trường hợp có hành vi chỉ từ một bên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của bên đơn phương và của những chủ thể khác

 + Cả hợp đồng và hành vi pháp ý đơn phương đều là những giao dịch dân sự theo quy định pháp luật. Do đó có đầy đủ các tính chất, tuân thủ đúng quy định của giao dịch dân sự