Kiến thức bỏ túi cho doanh nghiệp mới thành lập

Bút toán đầu tiên của công ty mới thành lập

 Nợ 111/112..

 Có 4111

Thủ tục khắc dấu công ty mới thành lập

 Căn cứ vào điều 43 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

 3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.”

Thông báo mẫu dấu công ty mới thành lập

 Doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Cách giới thiệu công ty mới thành lập

  • Giới thiệu về công ty
  • Vai trò của CEO trong công ty
  • Tuyên bố sứ mệnh của công ty
  • Một số sản phẩm chủ lực của công ty
  • Một số dịch vụ và hỗ trợ chính của công ty
  • Các tính năng khác biệt với các đối thủ cạnh tranh

Mẫu kế hoạch thành lập công ty

 Kế hoạch thành lập công ty là tài liệu vạch ra chiến lược phát triển và thành công của công ty trong tương lai. Nó là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của công ty và có thể được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư và người cho vay.

 Một kế hoạch thành lập được viết tốt chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã xem xét tất cả các khía cạnh của hoạt động, cũng như điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa, thị trường, đối thủ cạnh tranh, nguồn lực, mục tiêu, khách hàng và xu hướng thị trường.

Kế hoạch nhân sự của công ty mới thành lập

 Kế hoạch nhân sự là một tài liệu phác thảo số lượng nhân viên và vai trò của họ trong một công ty. Nó cũng bao gồm mức sản lượng công việc mong đợi từ mỗi nhân viên. Kế hoạch này là điều cần thiết để các công ty duy trì lợi nhuận, đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ khi hoạt động kinh doanh khởi sắc.

 Kế hoạch nhân sự thường được lập bởi HR hoặc một giám đốc điều hành có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì không dễ để tự lập một kế hoạch. Quá trình này bắt đầu với việc hiểu được lượng công việc cần phải hoàn thành và cần bao nhiêu nhân viên để làm hết – sau đó quyết định những nhiệm vụ nào cần được giao cho người hoặc bộ phận nào, cũng như khung thời gian của mỗi nhiệm vụ.

 Kế hoạch nhân sự nhằm cung cấp một cái nhìn tổng thể về nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty. Nó cũng cho thấy một bức tranh rõ ràng về những gì cần có để nhân viên có được những vị trí cần thiết. Kế hoạch nhân sự cũng có thể hữu ích để xác định những lỗ hổng trong nỗ lực tuyển dụng của công ty và cách lấp đầy chúng.

 Tham khảo dịch vụ : Thành lập doanh nghiệp trọn gói

Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  ngày 16 tháng 03 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …….., ngày…..tháng……năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………….

 Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):………………… ………… ……………………

 Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch
Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:

 1Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

 2. Tên công ty:

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………….

 Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………….

 3. Địa chỉ trụ sở chính:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………….

 Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………

 Điện thoại:……………………. Fax (nếu có): ……………………….

 Email (nếu có):………………. Website (nếu có):……………………

 – Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng k địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

 Khu công nghiệp                     □

 Khu chế xuất                           □

 Khu kinh tế                             □

 Khu công nghệ cao                 □

 □ Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

 □ Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: nh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và  khai thêm các thông tin sau đây)

 Giấy phép thành lập và hoạt động số:… (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:…/…./…..

 – Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có □ Không □

 4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

 STT

 Tên ngành

 Mã ngành

 Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 5. Vốn điều lệ:

 Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):………………………………………………..

 Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):…………………………………………………..

 Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):

 Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

 6. Nguồn vốn điều lệ:

 Loại nguồn vốn

 Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

 Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

 7. Thông tin về cổ phần:

 Mệnh giá cổ phần (VNĐ):…………………………………………………….

 STT

 Loại cổ phần

 Số lượng

 Giá trị (bằng số, VNĐ)

 Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

 

 1

Cổ phần phổ thông

 2

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 3

Cổ phần ưu đãi cổ tức

 4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 5

Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

 Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

 STT

 Loại cổ phần được quyền chào bán

 Số lượng

 1

Cổ phần phổ thông

 2

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 3

Cổ phần ưu đãi cổ tức

 4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 5

Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

 8. Cổ đông sáng lập ( khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), Gửi kèm (nếu có).

 – Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

 9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT). Gửi kèm (nếu c).

 – Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức ( khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TTBKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

 – Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):

 Mã số dự án:…………………………………………………………………………

 Ngày cấp:…/…./….. Cơ quan cấp:……………………………………………..

 10. Người đại diện theo pháp luật6:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………. ..Giới tính:……………

 Chức danh:………………………………………………………………

 Sinh ngày:…………………. Dân tộc:…………… Quốc tịch:…………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………….

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………

 Ngày cấp:…./…./….Nơi cấp:…………………. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

 Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………

 Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………….

 Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………..

 Quốc gia:………………………………………………………………..

 Địa chỉ liên lạc:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………..

 Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………

 Quốc gia:……………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có):…………………… Email (nếu có):………………………………..

 11. Thông tin đăng ký thuế:

 STT

 Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

 11.1

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:……………………………………………….

 Điệnthoại:………………………………………………………………………………..

 11.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:………………………………..

 Điện thoại:…………………………………………………………………..

 11.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………..

 Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

 Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………….

 Điện thoại (nếu có):……………………………… Fax (nếu có):…………………

 Email (nếu có):………………………………………………………………………

 11.4

Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này):…./……/……..

 11.5

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc ”Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):

 Hạch toán độc lập □                             Có báo cáo tài chính hợp nhất □

 Hạch toán phụ thuộc □

 11.6

Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày…./….đến ngày…../…..8

 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

 11.7

Tổng số lao động (dự kiến):……………………………………………………

 11.8

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

 Có □                                                                    Không □

 11.9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:

 Khấu trừ □

 Trực tiếp trên GTGT  □

 Trực tiếp trên doanh số □

 Không phải nộp thuế GTGT □

 12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:

 □ Tự in hóa đơn                      □ Đặt in hóa đơn

 □ Sử dụng hóa đơn điện tử     □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

 13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:

 Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

 □ Hàng tháng                         □ 03 tháng một lần                           □ 06 tháng một lần

 Lưu ý:

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………… Ngày cấp…/…./….. Nơi cấp:…………………………….

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

 Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………

 Ngày cấp:…/…. /…… Nơi cấp:…………………………………………….

 Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST10 số):………………………………

 Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………………

 Tên chủ hộ kinh doanh:……………………………………………………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:……………………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../……/……

 16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):……………………………….Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:……………………..

 Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số):……………

 Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

 Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:……………………..

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:……………………………….. Ngày hết hạn (nếu có)…./…/…

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Tôi cam kết:

 – Là người cố đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 – Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

 – Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;

 – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

  

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(K và ghi họ tên)13

 ________________________

 1 Trường hợp Tòa Án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

 2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.

 3,4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã, hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

 7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 8 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

 9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

 10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 13 – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp Tòa Án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

  

  

  

 Tag: lời mở thư ngỏ đăng thuế co phan hướng dẫn cửa hàng trực thuộc lời mở thư ngỏ đăng thuế co phan hướng dẫn cửa hàng trực thuộc kế hoạch nhân sự giấy đề nghị maẫu xin