Luật môi trường là gì – Nguyên tắc phát triển bền vững trong luật môi trường

Luật môi trường là gì

 Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành bao gồm các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lí điều chinh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tố của môi trường, nhằm giảm thiểu những tác động xấu của con người đối với môi trường

Nguyên tắc phát triển bền vững trong luật môi trường

 Phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường

 Để có thể phát triển bền vững thì cần tuân thủ nguyên tắc hài hòa giữa kinh tế,xã hội và môi trường

Nhận định luật môi trường

 Mọi sự tác động của các chủ thể vào các yếu tố môi trường đều làm phát sinh quan hệ pháp luật môi trường.

 Sai. Sự tác động này phải đủ gây nguy hại hoặc đe doạ gây nguy hại cho môi trường theo pháp luật quy định, cho nên trong những trường hợp ngược lại thì sẽ không làm phát sinh quan hệ pháp luật môi trường.

 Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra là hình thức trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

 Sai. Trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là khi thực hiện hành vi hợp pháp do pháp luật quy định và cho phép chủ thể làm việc đó.

 Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường do hành vi không hợp pháp làm ô nhiễm môi trường có lỗi của chủ thể.

 Những quan hệ phát sinh trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể không phải là đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường.

 Đúng. Vì các di sản văn hoá phi vật thể là các di sản có giá trị về tinh thần mà đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường 2014 là các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo.

 Mọi báo cáo ĐMC và ĐTM đều có thể được thẩm định thông qua hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.

 Sai. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của các dự án đầu tư thuộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định chứ không có trường hợp nào Tổ chức dịch vụ thẩm định được thẩm định.

 Mọi tổ chức, cá nhân đều được tham gia vào hoạt động quản lý chất thải nguy hại.

 Sai. Hoạt động quản lý chất thải là một quá trình (Khoản 15 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014) trong đó có Xử lý chất thải.

 Cá nhân tổ chức có đủ điều kiện và có giấy phép mới được xử lý chất thải nguy hại.

 Tiêu chuẩn môi trường do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công bố.

 Sai. Tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu tổ chức quy định tại khoản 3 điều 11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tổ chức xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

 Mọi thông tin môi trường đều phải được công khai.

 Sai. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường 2014 mà thuộc danh mục bí mật nhà nước thì không được công khai.

 Chủ dự án có thể tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

 Đúng. Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì chủ dự án đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 2014 có thể tự mình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Bài tập tình huống luật môi trường

 (a) Trong quá trình hoạt động, của hàng chế biến cà phê của anh Lân thường xuyên dặt tại xã A, huyện B, tỉnh C xả khí thải chưa qua xử lí ra môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường không khí và mọi người xung quanh, nên UBND phường ra quyết định xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi xả thải ra môi trường. Bình luận QĐ trên?

 (b) Giả sử anh Lân cho rằng, QĐ xử phạt của UBND phường là trái pháp luật. Với tư cách là luật sư, anh/ chị hãy hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết để giải quyết yêu cầu anh Lân theo quy định pháp luật hiện hành?

 Bài làm

 a) Bình luận QĐ trên?

 Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Luật Bảo vệ môi trường 2014

 – Cửa hàng chế biến cà phê của anh Lân xả khí thải chưa qua xử lí ra môi trường nhưng lượng khí thải chưa vượt quy chuẩn kỹ thuật ở mức độ nghiêm trọng thì anh Lân không có hành vi vi phạm.

 – Cửa hàng chế biến cà phê của anh Lân xả khí thải chưa qua xử lí ra môi trường nhưng lượng khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ở mức độ nghiêm trọng thì mới có hành vi vi phạm pháp luật môi trường. Ngoài ra, khi xác định cửa hàng chế biến cà phê của anh Lân có HVVP thì tùy vào trường hợp thải khí thải có chứa thông số môi trường thông thường hay thải khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường và phụ thuộc vào lượng khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật để xác định anh Lân phải bị phạt cảnh cáo hay phạt tiền và mức phạt là bao nhiêu. ( Điều 15,16 Nghị định 155/2016/NĐ-CP)

 Do đó, UBND phường ra quyết định xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi xả thải ra môi trường là chưa có cơ sở pháp luật và mức phạt chưa hợp lí.

 b) Trong trường hợp anh Lân cho rằng, QĐ xử phạt của UBND phường là trái pháp luật thì anh Lân có thể:

 – Làm đơn khởi kiện đến TAND có thẩm quyền trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính (điểm a khoản 2 Điều 116 Luật TTHC 2015) về QĐHC của UBND phường để được giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính

 – Làm đơn Khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp (Điều 8) QĐHC của UBND phường đến CT.UBND phường trong thời hạn 90 ngày ( Điều 9) kể từ ngày nhận được QĐHC hoặc biết được QĐHC ( Điều 17 Luật khiếu nại 2011 )

 Nguồn : https://hocluat.vn/

Giáo trình luật môi trường

 Cuốn sách giáo khoa này hữu ích cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về luật môi trường và lịch sử của nó, cũng như các chuyên gia muốn nâng cao kiến thức của họ về lĩnh vực này.

 Link xem: https://tailieutuoi.com/tai-lieu/giao-trinh-luat-moi-truong-viet-nam-phan-1

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: pdf 2020 giảng 2018 môn