Mẫu quyết định kỷ luật khiển trách

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ————————–

 Số: …….. /QĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———–o0o———–

                                                                                   Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

                       QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT KHIỂN TRÁCH               

 Giám đốc/Trưởng chi nhánh/Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

 Công ty……………………………………..

 Ông(Bà)……………………………………..

  • Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;
  • Căn cứ Biên bản số …………… ngày……………………..;
  • Căn cứ Nội quy lao động của Công ty …………………………..;
  • Xét hành vi của nhân viên…………………………………

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Sau khi xem xét cụ thể vụ việc, hành vi của Ông(Bà)…………….. và làm việc lấy ý kiến thống nhất của các bộ phận có liên quan, tôi đưa ra nhận xét sau:

 Ông (Bà)…………………..giữ chức vụ…………… ngày ……………. đã có hành vi ……………………. gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của chi nhánh. Cụ thể:

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 Việc như trên, không thể được chấp nhận và tiếp diễn trong môi trường làm việc của ……………………………….. Bằng quyết định này, tôi thay mặt Ban Giám đốc công ty …………… nhắc nhở, khiển trách Ông(Bà) …………………… và áp dụng Điều …….. Nội quy công ty xử lý hành vi vi phạm bằng hình thức “Phạt tiền”.

 Số tiền phạt là: …………………………………(Bằng chữ: ……………………………………………….)
Điều 2: Nếu Ông (Bà) ………………………….. còn tiếp diễn hành vi trên, dựa theo Nội quy của Công ty, tôi sẽ lập Biên bản xử lý và đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét giải quyết.
Điều 3: Ông (Bà)…………………………. và Phó giám đốc hành chính, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán cùng các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                          
Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH/….

  • VP
  • Ông (Bà)……………………..

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: mẫu cán giáo viên sinh cảnh cáo sa thải cách buộc thôi