Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

Bộ luật thời lê sơ có tên là gì

 Bộ luật thời Lê sơ có tên là Hồng Đức(Quốc Triều hình luật)

Luật pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời lý trần

 * Giống nhau:

 – Cả 2 đều có tính giai cấp và đẳng cấp.

 – Bảo vệ quyền lợi của tầng lớp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

 – Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

 * Khác nhau:

 Thời Lý – Trần

 Thời Lê sơ

– Bảo vệ quyền lợi tư hữu, giai cấp thống trị

 – Chưa coi trọng quyền lợi của phụ nữ

– Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

 – Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 – Hạn chế phát triển nô tì.

 – Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

 – Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn bộ luật trước đó.