Lý lịch khoa học là gì – Mẫu lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học là gì

 Sơ yếu lý lịch khoa học giảng viên là mẫu văn bản dành cho giảng viên có trình độ từ đại học trở lên đang thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiên cứu công trình khoa học. Chức năng của bản sơ yếu lý lịch, mẫu văn bản lý lịch khoa học này là để giảng viên khái quát đầy đủ mọi thông tin về hoạt động khoa học – kỹ thuật hoặc các hoạt động xã hội, chính trị đã thực hiện.

 Lý lịch khoa học tiếng anh là gì

 Science Profile

Mẫu lý lịch khoa học – Mẫu lý lịch khoa học giảng viên

 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —–***—–

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Họ và tên …

 Sinh ngày …../…../…                                                                Ngành học:                                 Chuyên môn:

 Giới tính:

 Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi nghiên cứu, thực tập

 Lương chính …. đồng.

 I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 Nguyên quán:                                                                            Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

 Nơi sinh: …                                                                               Ngày vào Đảng CSVN:

 Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:                                              Ngày vào Đảng chính thức:

 Dân tộc:                                                                                    Sức khỏe: …

 Tôn giáo: ……                                                                           Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian):…

 Thành phần gia đình:

 Thành phần bản thân:

 II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 Trung học chuyên nghiệp

 Chế độ học    . Thời gian học: Từ  đến …..

 Nơi học (trường, thành phố) …

 Ngành học ……

 Đại học, Cao đẳng

 Chế độ học: chính quy? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học: Từ …. đến

 Nơi học (trường, thành phố) ……

 Ngành học ….

 Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu …

 Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp …

 Người hướng dẫn ..

 Trên đại học

 – Thực tập khoa học kỹ thuật: từ …… đến … tại (trường, viện, nước) ……

 Nội dung thực tập …

 – Nghiên cứu sinh: Từ … đến…………………. tại (trường, viện, nước)

 Tên luận án …

 Ngày và nơi bảo vệ …

 Người hướng dẫn …

 – Nghiên cứu cấp II: từ ……. đến .. tại (trường, viện, nước) ……

 Tên luận án …

 Ngày và nơi bảo vệ …….

 Người hướng dẫn …

 Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học …

 Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể) …..

 Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ ………
Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,… Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,…) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.

 III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

 1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).

 2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.

 Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,…đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v………

 3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật … ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn).

 4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)

 5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ)

 IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,…), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,…), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp.

 – Ngày về nước: .

 – Ngày đến đăng ký: …

 Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)….

 Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ ………

 Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,… Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,…) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp.

 Cơ quan xác nhận

 Ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 Người khai ký tên

  

  

  

  

  

  

 Tag: thạc cá nhân cách viết mới