Mẫu biên bản xử lý kỷ luật

 Hầu hết các hồ sơ này sẽ yêu cầu bạn liệt kê các hành vi vi phạm dẫn đến hình thức kỷ luật. Điều này có thể dễ dàng như liệt kê ngày và giờ bạn bị kỷ luật vì một số vi phạm nhất định, hoặc có thể sâu hơn, giải thích lý do tại sao bạn bị kỷ luật cho mỗi lần vi phạm.

Mẫu biên bản xử lý kỷ luật – Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật sa thải

CÔNG TY ……

 Số: …./BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …………, ngày … tháng … năm ……

 BIÊN BẢN
Về việc kỷ luật nhân viên

 Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày …. tháng … năm ….., tại:………………………..

 Chúng tôi bao gồm:

 – Họ và tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản ……………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………

 – Họ và tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản ………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………

 Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

 – Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:

 ……………………………………………………………………………………………………

 – Diễn biến của vụ việc xảy ra:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 – Thiệt hại về mặt vật chất:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 – Tang vật: ………………………………………………………………………………………………….

 – Ý kiến của người bị lập biên bản:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Biên bản này được người bị lập biên bản (nếu có):

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập biên bản Người chứng kiến Người bị lập biên bản

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: kỉ cách viết đồng xét