Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

 Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc để bạn tham khảo

 Công ty ……….…..

 Số:……/UQ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

  

 ……, ngày …..tháng…..năm 20…

 GIẤY UỶ QUYỀN

 Hôm nay, tại trụ sở Công ty ……….., chúng tôi gồm

 Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………..

 Số Chứng minh nhân dân số …. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

 Chức danh: ……………………………………………….

 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …….…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư …………(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …….

 Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….

 Đại diện bởi:………………….Chức vụ:… ……………..

 Bên được uỷ quyền: Công ty………………………….

 Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an … cấp ngày …./…./….

 Chức danh: ……………………………………………..

 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……..

 – Giấy ĐKKD số: ……. do Phòng đăng ký kinh doanh

  – Sở Kế hoạch Đầu tư …….(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …

 Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….

 Đại diện bởi:…………… ………….Chức vụ:… ………..

 Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty………. thực hiện các công việc sau:

 Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong tỏa tài khoản của Công ty……….. tại Ngân hàng ………………

 – Chi nhánh ………………………………………………

 Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

 Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

 Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

 BÊN ỦY QUYỀN

 (Ký, họ tên)

 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

 (Ký, họ tên)