Sử dụng pháp luật là gì

Sử dụng pháp luật là gì

 Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật cho phép làm

 Hình thức thể hiện của hình thức sử dụng pháp luật thường được thể hiện dưới những quy phạm trao quyền, tức pháp luật quy định về quyền hạn của các chủ thể.

 Ví dụ về sử dụng pháp luật:

  • Công dân đủ 18 tuổi đi bầu cử
  • Công dân có quyền được thành lập doanh nghiệp

Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật khác nhau ntn

Tiêu chí phân biệt Sử dụng pháp luật Áp dụng pháp luật
Bản chất Các chủ thể lựa chọn xử sự những điều pháp luật cho phép. Đó có thể là hành vi hành động hoặc hành vi không hành động tùy quy định pháp luật cho phép. Vừa là hoạt động thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, vừa là hoạt động mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành tổ chức cho các chủ thể pháp luật khác thực hiện các quy định pháp luật.
Mang tính quyền lực Nhà nước, được thể hiện dưới hình thức hành vi hành động và hành vi không hành động
Chủ thể thực hiện Mọi chủ thể Cơ quan/ người có thẩm quyền
Hình thức thể hiện Các quy phạm pháp luật về quyền của chủ thể Tất cả các loại quy phạm, bởi Nhà nước trao quyền hạn và nghĩa vụ tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật.
Tính bắt buộc không bắt buộc
Các chủ thể trong hình thức thực hiện pháp luật này có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện tùy vào ý chí, khả năng của mình mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý từ việc lựa chọn đó.
bắt buộc thực hiện
Do chủ thể trong hình thức thực hiện pháp luật này là cơ quan/ người có thẩm quyền nên việc thực hiện vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ. Trong trường hợp không áp dụng pháp luật hoặc áp dụng không đúng đắn, các chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ.

Nhà nước sử dụng pháp luật để làm gì

 Là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực của nhà nước, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và duy trì địa vị. Cả nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: thế nào vd gdcd 12