Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì – Bài tập tình huống về luật doanh nghiệp có đáp án

Luật doanh nghiệp tiếng anh là gì

 Enterprise Law

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Bài tập tình huống về luật doanh nghiệp có đáp án

 Tình huống : Ông Minh là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh Bình Minh chuyên kinh Doanh dịch vụ kế toán thuế. Sau một thờigian ông Minh muốn góp vốn vào Doanh nghiệp An Hưng. Ông Minhcó thể làm được việc này

 Câu trả lời :

 Ông Minh là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh Bình Minh. Sau một thời gian ông Minh muốn góp vốn vào Doanh nghiệp An Hưng Theo luật doanh nghiệp 2020 quy định:Quyền của thành viên hợp danh Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty. Đàm phán và ký kết hợp đồng,với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty. Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty. Mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty. Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty.Có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước để thực hiện công việc kinh doanh của công ty.Nghĩa vụ của thành viên hợp danh. Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.Công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó.Như vậy, ông Minh được quyền góp vốn vào Doanh nghiệp An Hưng. Và cùng một lúc được đầu tư vốn vào các loại hình Doanh nghiệp khác nhau.Vì pháp luật không hạn chế thành viên của công ty hợp danh góp vốn vào công ty doanh nghiệp khác

Yếu tố chính trị pháp luật ảnh hưởng tới doanh nghiệp

 Luật pháp và chính trị ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo nhiều cách. Họ có thể xác định cách công ty kinh doanh, cách họ đưa ra quyết định và cách họ bảo vệ thương hiệu của mình. Sau đây là một số ví dụ về các luật và chính trị này ảnh hưởng đến doanh nghiệp:

  • Luật bảo vệ người tiêu dùng
  • Luật chống độc quyền
  • Luật nhập cư
  • Chính sách thuế
  • Luật sở hữu trí tuệ

 Các chính sách thu hút đầu tư, cam kết thực hiện chính sách cũng quyết định đến các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào VN

Giáo trình luật doanh nghiệp

 Luật doanh nghiệp là một chủ đề phức tạp và khó hiểu. Cuốn sách giáo khoa này nhằm đơn giản hóa sự phức tạp của lĩnh vực này và cung cấp những hiểu biết cơ bản.

 Giáo trình “pháp luật doanh nghiệp” là giáo trình được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học pháp luật doanh nghiệp. Đây là môn học được giảng dạy cho hai chuyên ngành: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế thuộc ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương với tư cách là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, thời lượng 45 tiết, tương đương với ba tín chỉ.

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2014 phá hà nội pdf ueh kỹ năng