Đầu năm 2016 ông a thành lập một công ty

 Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng biết sau mỗi năm thì số tiền dùng để trả cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?

 A. 2023

 B. 2022

 C. 2021

 D. 2020

 Để giải được bài toán này bạn cần phải lập được bất phương trình sau

 1(1+15%)^n > 2

  

 Câu hỏi tương tự: đầu năm 2019 ông a mở một công ty