Người lập di chúc có quyền gì

 Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy người lập di chúc có những quyền gì hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

 Người lập di chúc có quyền gì ?

 Điều 626 BLDS 2015 quy định về Quyền của người lập di chúc như sau:

 Người lập di chúc có quyền sau đây:

 1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

 2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

 3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

 4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

 5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

 Như vậy, khi lập di chúc người lập di chúc có các quyền nêu trên để định đoạt tài sản của họ sau khi chết.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế. Xin cảm ơn./.

  

  

 tag: nào ai theo thẩm hủy bỏ mọi đều quyền của người lập di chúc