Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy & nghỉ phép năm

 Giấy phép là một tài liệu yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi về doanh nghiệp và nhu cầu của bạn. Đối với những độc giả có nhu cầu xin nghỉ phép thì có thể tham khảo các mẫu sau để rút kinh nghiệm về cách viết giấy xin phép

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY XIN PHÉP

 Kính gửi: – BGH trường …………………..

 – Tổ trưởng tổ chuyên môn

 Tên tôi: ………………………………………………………

 Chức vụ: ………………………………………………………

 Giáo viên dạy môn: ……………………………………………

 Xin phép nghỉ dạy từ ngày: ……………………………………

 Lý do: ………………………………………………………….

 Hết thời gian nghỉ, tôi xin chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

 Kính đề nghị Tổ trưởng bố trí theo lịch chuyên môn sau:

TKB những ngày nghỉ

 Thứ…..ngày……tháng….năm 20

 T1: Lớp……..Bài…………………………

 T2: Lớp……..Bài…………………………

 T3: Lớp……..Bài…………………………

 T4: Lớp……..Bài…………………………

 T5: Lớp……..Bài…………………………

 Thứ…..ngày……tháng….năm 20

 T1: Lớp……..Bài…………………………

 T2: Lớp……..Bài…………………………

 T3: Lớp……..Bài…………………………

 T4: Lớp……..Bài…………………………

 T5: Lớp……..Bài…………………………

 Thứ…..ngày……tháng….năm 20

 T1: Lớp……..Bài…………………………

 T2: Lớp……..Bài…………………………

 T3: Lớp……..Bài…………………………

 T4: Lớp……..Bài…………………………

 T5: Lớp……..Bài…………………………

 Thứ…..ngày……tháng….năm 20

 T1: Lớp……..Bài…………………………

 T2: Lớp……..Bài…………………………

 T3: Lớp……..Bài…………………………

 T4: Lớp……..Bài…………………………

 T5: Lớp……..Bài…………………………

Người dạy thay

 Thứ …….

 1……………………………………

 2. …………………………………..

 3……………………………………

 4……………………………………

 5……………………………………

 Thứ …….

 1……………………………………

 2. …………………………………..

 3……………………………………

 4……………………………………

 5……………………………………

 Thứ …….

 1……………………………………

 2. …………………………………..

 3……………………………………

 4……………………………………

 5…………………………………

 Thứ …….

 1……………………………………

 2. …………………………………..

 3……………………………………

 4……………………………………

 5…………………………………

 Xin chân thành cảm ơn!

 Đồng ý cho nghỉ.

 Thời gian từ………đến……….

 Ngày……tháng…..năm 20…

 HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG NGƯỜI LÀM ĐƠN

  

  

  

Mẫu giấy nghỉ phép năm

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GNP- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 GIẤY NGHỈ PHÉP

 Xét Đơn xin nghỉ phép ngày……………………………… của ông (bà)

 …………………………….. (2) …………………… cấp cho:

 Ông (bà):……………….. (5) ……………………………………..

 Chức vụ:……………………………………………………………..

 Nghỉ phép năm ………. trong thời gian: …………., kể từ ngày ………. đến hết ngày
tại ……………………………………………… (6) ………………….

 …………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– …. (7)….;
– Lưu: VT, …. (8)….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 (Chữ ký, dấu)

 Họ và tên

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép

 (Chữ ký, dấu)

 Họ và tên

  

  

  

  

  

 Tag: maẫu hè mới nhất ghi định 30 2019 việc hướng dẫn cách viết giấy xin phép