Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử là gì

 Là thủ tục các bước cần thiết để chấm dứt hóa đơn điện tử

Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử

 Theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, các trường hợp phải hủy hóa đơn bao gồm:

 – Hóa đơn đặt in nhưng sau khi in bị sai/bị trùng hoặc bị thừa thì phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng.

 – Đơn vị có hóa đơn không sử dụng nữa thì phải thực hiện các thủ tục hủy hóa đơn trong thời hạn 30 ngày. Thời hạn này được tính từ thời điểm thông báo với cơ quan thuế.

 – Tổ chức đã được cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết hạn sử dụng, trừ các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thuế và bị cưỡng chế nợ thuế. Với trường hợp này, thời hạn chậm nhất để hủy hóa đơn là 19 ngày kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo.

Cách hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành tiêu hủy hóa đơn điện tử theo trình tự sau đây:

 – Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

 – Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

 Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

 – Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

 Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn, hồ sơ bao gồm:

 – Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

 – Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

 – Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

 – Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo mẫu.

 Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Hủy hóa đơn theo tb03 ac & nộp thông báo hủy hóa đơn điện tử

 Phương pháp hủy hóa đơn điện tử tb03 ac

 

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —oOo—

  

 BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 Số …./BBTHHĐ

  

  

 – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

  

 Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có:

 BÊN MUA:  CÔNG TY….

 Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

 Mã số thuế: ……………………………………………………………….

 Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

 BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

 Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

 Mã số thuế: ……………………………………………………………….

 Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

  

 Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền
           

 Tổng cộng      ………………

 Thuế GTGT   ………………

 Tổng số          ………………

 (Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

 Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

 không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

 Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

 pháp lý như nhau.

  

 Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

 Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

  

  

 ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

  

  

Các câu hỏi thường gặp về hủy hóa đơn

 Hóa đơn điện tử xuất rồi có hủy được không

 

 Hủy hóa đơn điện tử có bị phạt không

 Việc hủy hóa đơn điện tử sẽ không bị có vấn đề gì cả trừ khi việc hủy bỏ hóa đơn điện tử khi chưa hết thời hạn lưu trữ sẽ bị phạt tiền

 Cách khôi phục hóa đơn điện tử đã hủy

 

 Mẫu quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ …

 ———————–

 Số: 01/2019/QĐ-HHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———-o0o———-

 Hà Nội, ngày       tháng     năm 

  

 QUYẾT ĐỊNH

 (V/v: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn)

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/ NĐ-CP ngày 17/01/2014 của chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 – Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

 CÔNG TY…

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Thành lập Hội đồng thanh hủy hóa đơn

 Thành viên Hội đồng thanh hủy hóa đơn gồm:

 – Ông/Bà                                                                      Giám đốc – Chủ tịch hội đồng

 – Ông/Bà                                                                      Kế toán – Thành viên hội đồng

 Nhiệm vụ của Hội đồng thanh hủy hóa đơn:

 – Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy.

 – Tiến hành hủy hóa đơn đã thống kê theo quy định của pháp luật liên quan;

 – Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định.

 Điều 2: Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

  

  TM. CÔNG TY…

 (Ký tên, đóng dấu)

 Mẫu 04 hủy hóa đơn điện tử

 Mẫu số 04

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

  

 THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 Kính gửi: (Cơ quan thuế)

 Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

 Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

 Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mẫu số Ký hiệu hóa đơn điện tử Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

  

  ……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

 Thời hạn hủy hóa đơn điện tử

 Thời hạn hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

  

  

  

  

  

  

 Tag: maẫu htkk 2021 qua mạng mới giấy chuyển sang khách cáo giải thể thức thay thế nào 2020 dải bb thuủ văn thỏa thuận tải