So sánh phí các công ty chứng khoán

 Thách thức lớn nhất trong thế giới tài chính là giá cả luôn thay đổi một cách thường xuyên. Điều này có vẻ là một điều tốt nhưng nó thực sự có nghĩa là thị trường có nhiều bất ổn và biến động hơn.

 Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần có khả năng tận dụng sự biến động này, điều này khiến họ khó đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng một hệ thống tự động để giao dịch các sản phẩm tài chính, điều này sẽ giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận và cung cấp nhiều tính thanh khoản hơn.

 Khi số lượng nhà giao dịch chứng khoán ngày càng tăng, thì nhu cầu tìm hiểu về phí giao dịch chứng khoán công ty nào thấp nhất

 Dưới đây là bảng giá giao dịch của các công ty chứng khoán tại VN

Công ty Thị phần Phí giao dịch (tổng giá trị giao dịch mỗi ngày trên một tài khoản)
VPS 13,24% Giao dịch trực tuyến: 0,2%
Giao dịch qua các kênh khác:

 – Dưới 100 triệu đồng: 0,3%

 – Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,27%

 – Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25%

 – Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng: 0,22%

 – Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng: 0,2%

 – Từ 2 tỷ đồng trở lên: 0,15%

SSI 11,89% Giao dịch trực tuyến: 0,25%
Giao dịch qua các kênh khác:

 – Dưới 50 triệu đồng: 0,4%

 – Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng: 0,35%

 – Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng: 0,3%

 – Từ 500 triệu đồng trở lên: 0,25%

HSC 8,23% Giao dịch trực tuyến: 0,2%
Riêng giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên là 0,15%
Giao dịch qua các kênh khác:

 – Dưới 100 triệu đồng: 0,35%

 – Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,3%

 – Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25%

 – Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng: 0,2%

 – Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,15%

VNDS 7,46% Giao dịch trực tuyến: 0,15%
Giao dịch qua các kênh khác:

 – Giao dịch độc lập: 0,2%

 – Giao dịch có hỗ trợ: 0,3%

 – Giao dịch qua môi giới: 0,35%

VCSC 5,62% 0,15% đến 0,35%
MAS 4,41% Giao dịch trực tuyến: 0,15%
Giao dịch qua các kênh khác:

 – Dưới 100 triệu đồng: 0,25%

 – Từ 100 triệu đồng trở lên: 0,2%

MBS 4,07% Giao dịch trực tuyến: 0,12%
Giao dịch qua các kênh khác:

 – Dưới 100 triệu đồng: 0,3% – 0,35%

 – Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,3% – 0,325%

 – Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25% – 0,3%

 – Từ 500 đến dưới 700 triệu đồng: 0,2% – 0,25%

 – Từ 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,15% – 0,2%

 – Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,15%

TCBS 3,6% 0,1% trên tất cả các kênh giao dịch
Với khách hàng đăng ký sử dụng Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial: 0,075%
FPTS 3,46% – Dưới 200 triệu đồng: 0,15%

 – Từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,14%

 – Từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng: 0,13%

 – Từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng: 0,12%

 – Từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng: 0,11%

 – Từ 10 đến dưới 15 tỷ đồng: 0,1%

 – Từ 15 đến dưới 20 tỷ đồng: 0,09%

 – Từ 20 tỷ đồng trở lên: 0.08%

BCS 3,25% Gói tư vấn đầu tư online: 0,18%
Gói chuyên gia tư vấn: 0,2%

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: so sánh biểu rẻ miễn so sánh các công ty chứng khoán