Cách sửa ngày trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã ký có sửa được không

 Về nguyên tắc là không sửa được

Cách sửa ngày trên hóa đơn điện tử

STT Phân tích các trường hợp hóa đơn viết sai ngày Cách xử lý
1 Hóa đơn điện tử chưa gửi cho khách hàng Được hủy hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới
2 Hóa đơn điện tử đã gửi cho khách hàng Chưa kê khai thuế Lập biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới thay thế
3 Đã kê khai thuế Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót
4 Riêng đối với trường hợp sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế Chỉ cần lập biên bản điều chỉnh