Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế

 Giấy phép lữ hành quốc tế là gì

 Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế.

 Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế.

 Hồ sơ xin giấy phép lữ hành quốc tế

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
  • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định;
  • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

 Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế

 – Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

 – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Điều kiện thực hiện thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế

 (1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

 (2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

 – Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng);

 – Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

 – Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

 (3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

 – Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 – Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:

 a, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

 b, Quản trị lữ hành;

 c, Điều hành tour du lịch;

 d, Marketing du lịch;

 đ, Du lịch;

 e, Du lịch lữ hành;

 g, Quản lý và kinh doanh du lịch.

 h) Quản trị du lịch MICE;

 i) Đại lý lữ hành;

 k) Hướng dẫn du lịch;

 l) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực:

 m) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

 Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

 Dịch vụ làm giấy phép lữ hành quốc tế

 Luật DeHa xin gửi tới Quý khách dịch vụ xin giây phép lữ hành quốc tế uy tín, trọn gói. Quý khách có nhu cầu xin giấy phép lữ hành quốc tế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ . Xin cảm ơn./.

 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 TÊN DOANH NGHIỆP
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

 … … …, ngày … …tháng năm… ….

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

 Kính gửi: ……………………..(2)……………………

 1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ………………………………………………….

 Tên giao dịch:…………………………………………………………………………………

 Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………….

 2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

 Điện thoại:……………………………………….- Fax:…………………….

 Website:………………………………………………- Email:…………..

 3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………….

 …………………………………………………. Giới tính:………………..

 Chức danh:…………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………

 Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:……………………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: …………………………………………………………

 Email:……………………………………… Điện thoại:……………………

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

 4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):…………………………………………………..

 5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):……………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………

 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: ……………………………………………

 7. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng……………….

 Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

 Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Hướng dẫn ghi:

 (1) Quốc tế hoặc nội địa;

 (2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

  

  

 tag: tra cứu mẫu giấy phép lữ hành quốc tế