Mẫu di chúc nhờ người viết hộ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DI CHÚC

 Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …

 Họ và tên tôi là: …

 Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

 Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

 Địa chỉ thường trú: …

 Chỗ ở hiện tại: …

 Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Tôi quyết định lập bản di chúc này, nhằm chuyển toàn bộ di sản là tài sản của mình cho người được hưởng di sản là tài sản của tôi để lại sau khi tôi qua đời, theo các nội dung sau đây:

 Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của di sản, tài sản để lại và nơi có tài sản, như sau:

 1. …

 2. …

 Kèm theo các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:

 1. …

 2. …

 Người được hưởng di sản, tài sản tôi để lại, sau khi tôi qua đời là:

 Ông/ bà: …

 Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

 Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

 Địa chỉ thường trú: …

 Chỗ ở hiện tại: …

 Ông/ bà …  là người được hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để lại được ghi trong bản di chúc này, do tôi không chuyển tài sản thuộc sở hữu của tôi cho bất cứ người nào khác.

 (Trường hợp người để lại di sản có yêu cầu người được hưởng di sản thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung nghĩa vụ).

 Bản di chúc của tôi được đánh máy, nên để đảm bảo cho bản di chúc được hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật, có hai người làm chứng cho việc lập di chúc của tôi là:

 Ông/ bà: …

 Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

 Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

 Địa chỉ thường trú: …

 Chỗ ở hiện tại: …

 Ông/ bà: …

 Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

 Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

 Địa chỉ thường trú: …

 Chỗ ở hiện tại: …

 Người làm chứng không phải là những người sau đây: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 Tôi là người lập di chúc đã đọc kỹ nội dung bản di chúc này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký tên xác nhận đồng ý vào từng trang của bản di chúc trước sự có mặt của hai người làm chứng cho việc lập di chúc của tôi./.

Người lập di chúc
(Chữ ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 NGƯỜI LÀM CHỨNG XÁC NHẬN CHỮ KÝ

 Ngày … tháng … năm … (Bằng chữ: …), tại …, vào lúc … giờ … phút;

 Chúng tôi là ông/ bà: … và ông/ bà: … là những người làm chứng cho việc lập di chúc, xác nhận:

 Ông/bà …, giấy chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …, tự nguyện lập bản di chúc này, đã đọc kỹ nội dung bản di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung di chúc và đã ký vào bản di chúc này trước mặt của chúng tôi.

 Di chúc này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập di chúc … bản chính; giao cho người được giữ bản di chúc là cho ông/ bà … bản chính./.

Người làm chứng
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn B
Người làm chứng
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

  

 tag: mẫu nhờ viết hộ 2021 mẩu download hướng dẫn maẫu mới nhất mẫu di chúc nhờ người viết hộ