Di chúc cần mấy người làm chứng

 Di chúc bằng văn bản có người làm chứng là một trong những loại di chúc mà nhiều cá nhân lựa chọn khi lập di chúc. Luật DeHa xin chia sẻ một số quy định về di chúc có người làm chứng để quý khách tham khảo.

 Di chúc cần mấy người làm chứng

 Điều 634 BLDS 2015 quy định về Di chúc bằng văn bản có người làm chứng như sau

 Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

 Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

  Như vậy, tường hợp lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì cần ít nhất 02 người làm chứng.

 Người làm chứng cho việc lập di chúc

 Điều 632 BLDS 2015 quy định về Người làm chứng cho việc lập di chúc

 Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

 1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

 2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

 3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  Như vậy, người làm chứng cho việc lập di chúc phải đáp ứng điều kiện trên.

 Chứng thực di chúc ở đâu

 Di chúc có thể được chứng thực tạitổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

 Mẫu di chúc có người làm chứng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

 DI CHÚC

 Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ………………

 Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………

 – Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

 – Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….

 cấp ngày …………… tháng ……… năm ……………

 – Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

 1………………………………………………………………………………………………..

 2………………………………………………………………………..

 3………………………………………………………………………..

 Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………………..

 ……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

 Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

 Sau khi tôi qua đời

 Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………..

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………..

 Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….cấp

 ngày …………… tháng ……… năm ……………

 Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

 sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

 Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi

 rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

 Họ và tên: …………………………………………………………………………………

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………. ………

 Chứng minh nhân dân số:…………………….………Nơi cấp: …………………………………….cấp

 ngày ……………tháng ……….. năm …………..

 Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

 Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………. ………

 Chứng minh nhân dân số:…………………….………Nơi cấp: …………………………………….cấp

 ngày ……………tháng ……….. năm …………..

 Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

 Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế

 theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên

 quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng

 theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

 ………………….., ngày … tháng … năm ……

 Nhân chứng 1 Nhân chứng 2 Người lập Di chúc

 (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)

  

  

 tag: mới lệ phí nào file word lời mẫu di chúc có người làm chứng