Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh – Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

 Sơ yếu lý lịch là một tài liệu giúp mọi người tìm việc. Nó được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng để tìm hiểu về các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn của ứng viên. Trước đây hồ sơ xin việc không quan trọng như bây giờ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là sinh viên phải tập trung vào sơ yếu lý lịch của mình để có được một cơ hội thực tập hoặc lời mời làm việc.

 Sơ yếu lý lịch là một tài liệu cung cấp một bản tóm tắt về thành tích và trình độ của ứng viên. Nó chứa thông tin về vai trò công việc, công ty, nền tảng giáo dục, v.v.

Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh

 Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào cách sinh viên có thể viết một sơ yếu lý lịch phản ánh tốt nhất kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến một số mẹo để định dạng tài liệu để nhà tuyển dụng dễ đọc.

 • Họ và tên: Viết in hoa, có dấu
 • Ngày tháng và năm sinh: Ghi 2 số cuối.

 Ví dụ: ¨¨ ¨¨ ¨¨ các bạn điền vào: 02, 06, 93

 • Dân tộc: (Dân tộc Kinh ghi 1, Dân tộc khác ghi 0)
 • Tôn giáo: Nếu bạn theo tôn giáo nào thì ghi tôn giáo đó, nếu không thì ghi “Không”
 • Thành phần xuất thân: Công nhân viên chức ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3 vào ô trống bên cạnh.
 • Đối tượng dự thi: Ghi giống trong giấy báo dự thi. Nếu không thuộc đối tượng nào thì bỏ trống
 • Ký hiệu trường: Viết mã trường mà bạn chuẩn bị nhập học vào 3 ô trống bên cạnh.
 • Số báo danh: Ghi số báo danh dự thi của bạn trong kỳ thi tuyển Đại học, Cao đẳng.
 • Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, Trung học Bổ túc, Trung học Nghề, Trung cấp Chuyên nghiệp: Bạn ghi thông tin kết quả học tập lớp 12 của mình. Trong đó:

 + Xếp loại về học tập: Yếu/Trung bình/Khá/Giỏi

 + Xếp loại về hạnh kiểm: Yếu/Trung bình/Khá

 + Xếp loại về tốt nghiệp: Yếu/Trung bình/Khá/Giỏi

 • Ngày vào Đoàn TNCSHCM: Ghi theo sổ đoàn của mình
 • Ngày vào Đảng CSVN: Ghi theo sổ Đảng viên của mình, nếu chưa có thì để trống
 • Khen thưởng, kỷ luật: Điền thông tin được khen thưởng, nếu không có thì ghi “không”
 • Giới tính: Nếu là nam thì điền 0, là nữ thì điền 1
 • Hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ như trong sổ hộ khẩu của gia đình.
 • Thuộc khu vực tuyển sinh nào?: Ghi giống giấy báo dự thi
 • Ngành học: Ngành bạn thi tuyển vào trường, bạn cần ghi rõ tên ngành và điền mã ngành vào các ô ở bên cạnh
 • Điểm thi tuyển sinh: Ghi rõ tổng điểm 3 môn thi tuyển vào trường và điểm thi của từng môn
 • Điểm thưởng: Nếu bạn có điểm thưởng thì điền còn không có thì bỏ qua.
 • Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm: Nếu có thì ghi rõ còn không có thì bỏ qua
 • Năm tốt nghiệp: Ghi 2 số cuối của năm bạn tốt nghiệp THPT.

 Điền nốt tuần tự theo mẫu phía dưới

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

  

  

  

 LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

 (Dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN)

  

  

  

  

 HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………………………………..

 Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….…

 Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..….

 Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? ………………………………………………………………

 ………………………………………….………………………………………………………………

  

  

  

  

  

  

  

 Điện thoại liên hệ (nếu có): ……………….…

  

  

  

 
   

 Ảnh

 4 x 6

 (Mới chụp

 chưa quá

 3 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ______________________________

  

 SƠ YẾU LÝ LỊCH  HỌC SINH, SINH VIÊN

  

 I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

  

– Họ và tên: …….………………………………….   – Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ………..  
– Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): …………………………………………………   – Hộ khẩu thường trú: …………………………..
……………………..                   …………………………………………………………..  

  

– Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)     …………………………………………………………….
– Tôn giáo: ………………………………….……   – Thuộc khu vực tuyển sinh nào? …………………………………………..    
– Thành phần xuất thân (công nhân viên chức      
  ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)      
– Đối tượng dự thi: ……………..…….       – Ngành học: ………….…………..      

  

– Ký hiệu trường: …………………..         – Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: .….……
– Số báo danh: ……………….………..……   (Môn 1: ……. Môn 2: …….  Môn 3: …….. )
– Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN, TCCN   – Điểm thưởng (nếu có): ..……..……………….

 – Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:

* Xếp loại về học tập: …………………….…..   ……………………………….………………………….
* Xếp loại về hạnh kiểm:…………….……..   ………………………..………………………………….
* Xếp loại tốt nghiệp: …………………….….   …………………………………………………….…….
– Ngày vào Đoàn TNCSHCM:……………….   – Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm)    
– Ngày vào Đảng CSVN:………………………   – Số chứng minh thư nhân dân: ……..………..
    – Số thẻ HS, SV            

 – Khen thưởng, kỷ luật: ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

 1. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
 2. Cha:

 – Họ và tên: …………………………………………………………………….  Quốc tịch: ……………………………….

 – Dân tộc: ……………………………………………………………………….  Tôn giáo: ………………………………..

 – Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………..

 – Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): …………………………………………………………..

 Trước 30-4-1975:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Từ 30-4-1975 đến nay:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Mẹ:

 – Họ và tên: …………………………………………………………………….   Quốc tịch: ………………………………

 – Dân tộc: ……………………………………………………………………….  Tôn giáo: ………………………………..

 – Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………..

 – Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): …………………………………………………………..

 Trước 30-4-1975:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Từ 30-4-1975 đến nay:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Vợ hoặc chồng:

 – Họ và tên: ……………………………………………………………………………  Quốc tịch: ……………………….

 – Dân tộc: ………………………………………………………………….. Tôn giáo: …………………………………….

 – Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………..

 – Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): …………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN,  TCCN (nếu Sở GD-ĐT chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sau đó nộp bản chính để kiểm tra đối chiếu): phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ, TCCN giấy chứng nhận thi và kết quả đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi lớp cuối cấp, kể cả thi quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, đơn vị cử đi học (nếu là công nhân viên Nhà nước hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang).

  

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  

        Cam đoan của gia đình

 về lời khai của học sinh, sinh viên

                 Ngày ……. tháng ……. năm ……

                          Học sinh, sinh viên ký tên

  

  

  

  

 Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú

 (Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của  học sinh, sinh viên tại địa phương).

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

        Ngày ……. tháng ……. năm …….

    (Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: sinh-sinh thơ hướng dẫn 2021 hutech mua đâu yêu tiểu tờ ngân hàng & 2019 gd&đt thcs 2015 2017 khoa bách hà tư du viện thắng 2020 vinh buh file word violet mới ra 10 đầu tiếng 2018 thêm tải biểu thuật dành tdtu 9 hoc vien cua