Chuẩn mực kế toán là gì – Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam 

 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam là một trong những hệ thống đơn giản và hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới. Nó là một hệ thống cần được hiểu và hiểu bởi các kế toán viên và các chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam.

Chuẩn mực kế toán là gì

 Chuẩn mực kế toán là tập hợp những nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người kế toán viên xử lý các nghiệp vụ kế toán theo quy định của cơ quan quản lý

Chuẩn mực kế toán vas là gì

 VAS là hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam, VAS là viết tắt của Vietnam accounting standards

Cơ quan ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam ?

 Bộ Tài Chính là cơ quan chịu trách nhiệm ban hành.

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam 

 Tổng cộng có 26 chuẩn mực kế toán được ban hành bao gồm:

 1.   Chuẩn mực chung

 2.   Hàng tồn kho

 3.   Tài sản cố định hữu hình

 4.   Tài sản cố định vô hình

 5.   Bất động sản đầu tư

 6.   Thuê tài sản

 7.   Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

 8.   Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

 9.   Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

 10.   Hợp nhất kinh doanh

 11.   Doanh thu và thu nhập khác

 12.   Hợp đồng xây dựng

 13.   Chi phí đi vay

 14.   Thuế thu nhập doanh nghiệp

 15.   Các khoản dự phòng

 16.   Hợp đồng bảo hiểm

 17.   Trình bày báo cáo tài chính

 18.   Báo cáo tài chính của các ngân hàng

 19.   Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

 20.   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 21.   Báo cáo tài chính hợp nhất

 22.   Thông tin về các bên liên quan

 23.   Báo cáo tài chính giữa niên độ

 24.   Báo cáo bộ phận

 25.   Thay đổi chính sách kế toán

 26.   Lãi trên cổ phiếu

Chuẩn mực kế toán nào quan trọng nhất

 Mỗi chuẩn mực kế toán đều là quy định ở những lĩnh vực khác nhau, vậy nên sự so sánh cái nào quan trọng nhất là rất khó. Nhưng có những chuẩn mực bớt quan trọng hơn do có nhiều công ty không sử dụng chuẩn mực đó

 Ví dụ như: công ty tnhh không cần quan tâm đến chuẩn mực 26 đó là lãi trên cổ phiếu

Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán

  • Nguyên tắc cơ sở dồn tích : mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai
  • Nguyên tắc nhất quán: các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính
  • Nguyên tắc hoạt động lên tục : báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.
  • Nguyên tắc thận trọng : là việc phải xem xét, cân nhắc, có những phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trong yêu cầu việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi có bằng chứng chắc chắn, còn việc ghi giảm vốn chủ sở hữu phải được ghi nhận từ khi có chứng cứ về khả năng có thể xảy ra.
  • Nguyên tắc giá gốc : tài sản được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc tài sản được hình thành theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.
  • Nguyên tắc trọng yếu : chỉ rõ kế toán phải thu thập, xử lý và cung cấp đầy đủ những thông tin có tính chất trọng yếu, còn những thông tin không mang tính chất trọng yếu, ít có tác dụng hoặc có ảnh hưởng không đáng kể tới quyết định của người sử dụng thì có thể bỏ qua.
  • Nguyên tắc phù hợp : việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó

Sách 26 chuẩn mực kế toán việt nam pdf

 Cuốn sách này là kết quả của sự hợp tác giữa cơ quan chuẩn mực kế toán Việt Nam và ngành kế toán. Nó chứa đựng tất cả các thông tin cần thiết để các chuyên gia kế toán hiểu, tuân thủ và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

 https://www.academia.edu/32431887/

Chuẩn mực kế toán việt nam bằng tiếng anh

 https://123docz.net/document/68713-26-chuan-muc-ke-toan-english-version.htm

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán

 Người làm kế toán và người làm kiểm toán phải tuân theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nghề nghiệp của họ. Điều này không chỉ bao gồm những gì họ nói mà còn bao gồm cách họ nói. Ví dụ, một kế toán viên không thể đơn giản nói với khách hàng rằng họ không cần phải trả thuế đối với thu nhập từ các tài khoản ở nước ngoài bởi vì làm như vậy sẽ là bất hợp pháp.

 Ở VN thì thông tư 70/2015/TT-BTC đã BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 200 nội dung mới nay chế tải tóm chuẩn mực kế toán