Con chết trước cha mẹ có được hưởng thừa kế

 Con chết trước cha mẹ có được hưởng thừa kế không là câu hỏi mà rất nhiều cá nhân quan tâm. Thông qua bài viết này Luật DeHa xin chia sẻ một số quy định của pháp luật thừa kế để giải quyết trường hợp con chết trước cha mẹ.

 Trường hợp con là người được hưởng thừa kế theo di chúc từ cha mẹ nhưng con chết trước cha mẹ 

 Điểm c khoản 1 Điều 675 BLDS 2015 quy định về các trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

 c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

 Tiếp đến điểm C khoản 2 Điều 675 BLDS 2015 quy định:

 c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

 Như vậy, trường hợp bố mẹ có để lại di chúc và con là người được hưởng thừa kế theo di chúc nhưng lại chết trước bố mẹ thì phần di sản có liên quan đến người con được thừa kế theo di chúc sẽ được chia theo pháp luật. Phần di sản này sẽ được chia cho những người thừa kế của bố mẹ.

 Trường hợp con chết trước bố mẹ nhưng bố mẹ không để lại di chúc.

 Nếu con chết trước bố mẹ và di sản thừa kế của bố mẹ được chia theo pháp luật thì người con đã chết không được định là người được hưởng di sản thừa kế. Di sản thừa kế của bố mẹ sẽ được chia theo pháp luật cho những người thừa kế còn sống của bố mẹ. Nếu người con đã chết có con thì con của người này sẽ được nhận thừa kế thế vị được quy định tại điều 677 BLDS 2015 dưới đây:

 Điều 677. Thừa kế thế vị

 Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

 Con chết sau bố mẹ thì ai được thừa kế đối với phần di sản của con ?

 Trường hợp con được hưởng thừa kế của bố mẹ theo di chúc hoặc theo pháp luật nhưng sau đó con chết sau bố mẹ thì phần di sản con được thừa kế từ bố mẹ được coi là di sản thừa kế của người con và sẽ được chia cho những người thừa kế của người con.

 Con nuôi chỉ được hưởng thừa kế theo pháp luật của bố mẹ nuôi khi ?

 Con nuôi hợp pháp được xác định là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ nuôi. Do đó, khi chia thừa kế theo pháp luật thì con nuôi là người thừa kế thứ nhất và con nuôi chỉ không được nhận di sản khi con nuôi không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với cha mẹ nuôi.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

 

 

 

 

 

 tag: tài đất ông giá đáo hiệu thảo làm loạn đủ chưa chap đai