Điểm qua các quy định về hóa đơn điện tử

Qui định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

 Tại nghị định 123/2020/NĐ-CP

 Doanh Nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa dịch vụ trước ngày 01/07/2022.

Quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử

 Theo luật kế toán và luật giao dịch điện tử, bên bán vẫn cần phải lưu trữ hóa đơn điện tử trong vòng 10 năm giống như lưu trữ hóa đơn giấy

Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

 Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trước tiên phải lập hóa đơn, ký số rồi gửi hóa đơn để chờ cơ quan thuế cấp mã. Nghĩa là khi nào cơ quan thuế cấp mã rồi thì mới xuất hóa đơn cho người mua.

Quy định về cách viết hóa đơn điện tử cho từng hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế

 Nghị quyết 406 quy định một loạt các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 01/11/2021 đến 31/12/2021, bao gồm:

 –  Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác);

 – Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

 – Sản phẩm và dịch vụ xuất bản;

 – Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí;

 – Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

 *Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

 Theo khoản 4 Điều 3 của Nghị định 92 hướng dẫn Nghị quyết 406, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử

 Cụ thể, căn cứ theo Khoản 6, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, doanh nghiệp được phép sử dụng bảng kê để liệt kê tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

 Như vậy, chỉ những dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh mới được sử dụng bảng kê đính kèm hóa đơn.

Quy định thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành

 Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định sẽ là 06 địa phương bắt đầu thí điểm “chia tay” với hóa đơn giấy, kể từ tháng 11/2021.

 Theo Công văn 10847 của Bộ Tài chính, để thực hiện hiệu quả hóa đơn điện tử theo các quy định mới, Bộ này lập kế hoạch triển khai thí điểm từ tháng 11/2021 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.

 Như vậy, các doanh nghiệp tại các 06 tỉnh, thành phố nêu trên cần đặc biệt lưu ý về việc thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 Trên cả nước, từ ngày 01/7/2022, hóa đơn điện tử chính thức được áp dụng.

Quy định viết tắt trên hóa đơn điện tử

 Căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 16 về nguyên tắc lập hóa đơn trong Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

STT TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT VIẾT TẮT THÀNH
1 X
2 Phường P
3 Thị trấn TT
4 Quận Q
5 Huyện H
6 Thị xã TX
7 Thành phố TP
8 Việt Nam VN
9 Cổ phần CP
10 Trách nhiệm hữu hạn TNHH
11 Khu công nghiệp KCN
12 Sản xuất SX
13 Chi nhánh CN

Quy định xóa bỏ hóa đơn điện tử

 Xóa bỏ hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý, xác nhận của cả hai bên.

 Hủy hóa đơn điện tử theo đúng thời hạn 2 bên đã thỏa thuận.

 Bên bán lập hóa đơn điện tử mới thay cho hóa đơn cũ, trong hóa đơn mới cần ghi rõ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu…, ngày tháng….

Quy định về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử mới nhất

 Theo quy định hiện tại, ngày hóa đơn và ngày ký hóa đơn điện tử phải cùng ngày

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2021 vào lệ dung mẫu 2022 dữ liệu chữ