Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì

 Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì

 Điều kiện tối thiểu để thành lập nên một chi đoàn cơ sở phải có từ 3 đoàn viên trở lên. Để hoàn toàn có thể trở thành đoàn viên, mỗi người trẻ tuổi cần cung ứng những tiêu chuẩn sau :

 Thứ nhất: Nằm trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi.

 Thứ hai: Tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc

 Phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và quản trị Hồ Chí Minh, có niềm tin yêu nước, tự cường dân tộc bản địa ; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực ; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động giải trí xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với người trẻ tuổi ;

 Thứ ba: Đã được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn;

 Thứ tư: Có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước

Quy trình & thủ tục thành lập chi đoàn mới

 Bước 1: Cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị gửi công văn kèm hồ sơ đề nghị thành lập gửi đến tổ chức Đoàn có thẩm quyền thành lập (theo quy định của Điều lệ Đoàn)Công văn và Hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

 – Công văn đề nghị thành lập tổ chức Đoàn tại  đơn vị.

 – Đề án thành lập tổ chức cơ sở Đoàn

 – Dự thảo phương hướng hoạt động trong thời gian lâm thời.

 – Danh sách trích ngang Ban Chấp hành lâm thời dự kiến.

 – Danh sách tổng hợp Đoàn viên, Đảng viên, Đoàn viên ưu tú (nếu có).

 Bước 2: Tổ chức Đoàn có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, phối hợp trao đổi và thống nhất với lãnh đạo đơn vị (có Biên bản làm việc giữa tổ chức Đoàn có thẩm quyền và cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị đề nghị thành lập tổ chức Đoàn) và chuẩn bị quyết định thành lập.

 Bước 3: Tổ chức thực hiện lễ ra mắt và trao quyết định thành lập.

 * Lưu ý:

 – Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm rà soát nắm tình hình đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; phát hiện những đơn vị đủ điều kiện thành lập tổ chức Đoàn; chủ động tiếp cận trao đổi với lãnh đạo đơn vị và hướng dẫn các hồ sơ thủ tục để thành lập tổ chức Đoàn tại đơn vị.

 – Sau khi tổ chức Đoàn được thành lập, đơn vị ra quyết định thành lập có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở Đoàn mới thành lập thực hiện hồ sơ khắc con dấu theo đúng quy trình.

Mẫu quyết định thành lập chi đoàn mới

 BAN THƯỜNG VỤ

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 – Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

 – Căn cứ Quyết định số 24-QĐ/ĐTN, ngày 24/3/2011 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Uỷ ban Dân tộc về việc Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc để thành lập mới một số chi đoàn trực thuộc.

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Thành lập Chi đoàn I, bao gồm các đồng chí đoàn viên là cán bộ, công chức và người lao động công tác tại các Vụ, đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Tổ chức-Cán bộ; Vụ Tổng hợp; Thanh tra Uỷ ban; Tạp chí Dân tộc;.

 Chỉ định BCH lâm thời gồm 03 đồng chí:

 1. Đ/c Nông Hồng Thái (Vụ Tổ chức – Cán bộ), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Uỷ ban – Bí thư

 2. Đ/c Nguyễn Quyết Chiến (Thanh tra Uỷ ban) – Uỷ viên

 3. Đ/c Trần Lưu Ba (Vụ Hợp tác quốc tế) – Uỷ viên

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn I tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn chính thức.

 Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời I thi hành quyết định này.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gì? đoàn? giáo trường thcs