Điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở là gì

Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

 (khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

 Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam và được thành lập khi có đủ hai điều kiện sau:

 – Công đoàn cơ sở được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp;

 – Có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở

 (Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn 03/HD-TLĐ):

 Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở 

 – Những nơi chưa có công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, người lao động tự nguyện lập ban vận động thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (gọi tắt là ban vận động).

 – Ban vận động thực hiện tuyên truyền, vận động, tiếp nhận đơn xin gia nhập công đoàn của người lao động.

 – Trong quá trình ban vận động tiến hành vận động người lao động gia nhập công đoàn, liên kết thành lập công đoàn cơ sở các thành viên ban vận động cử trưởng ban vận động và liên hệ công đoàn cấp trên gần nhất để được hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ.

 Khi có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở theo quy định, thì ban vận động tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở và đăng ký với công đoàn cấp trên xem xét, công nhận công đoàn cơ sở.

 Bước 2: Tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở

 – Thành phần dự đại hội gồm:

 + Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở.

 + Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đã là đoàn viên hoặc chưa là đoàn viên có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.

 + Đại diện công đoàn cấp trên, người sử dụng lao động và các thành phần khác (nếu có) cùng dự, chứng kiến đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

 – Việc tổ chức điều hành đại hội thành lập công đoàn cơ sở do ban vận động thực hiện; có thể mời thêm đoàn viên, người lao động ngoài ban vận động, có kinh nghiệm, uy tín tham gia điều hành hoặc làm thư ký đại hội.

 – Nội dung đại hội thành lập công đoàn cơ sở gồm:

 + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 + Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập công đoàn cơ sở.

 + Công bố danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

 + Tuyên bố thành lập công đoàn cơ sở.

 + Đại diện công đoàn cấp trên phát biểu (nếu có).

 + Người sử dụng lao động phát biểu (nếu có).

 + Bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở.

 + Bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở.

 + Thông qua kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở.

 – Việc bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo Mục 8 của Hướng dẫn này. Phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn phải có chữ ký của trưởng ban vận động thành lập công đoàn cơ sở ở góc trái, phía trên phiếu bầu.

 – Những nơi do điều kiện sản xuất, kinh doanh, không thể triệu tập toàn thể người lao động có đơn xin gia nhập công đoàn dự đại hội thành lập công đoàn cơ sở thì ban vận động tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự và phát phiếu bầu cử ban chấp hành, chủ tịch công đoàn cơ sở cho đoàn viên tại các phòng, ban, tổ, đội, phân xưởng, nhóm công việc; đồng thời thực hiện công tác kiểm phiếu theo quy định và công bố kết quả bầu cử để toàn thể đoàn viên được biết.

 – Kết thúc đại hội thành lập công đoàn cơ sở, ban vận động bàn giao toàn bộ hồ sơ đại hội cho ban chấp hành hoặc đồng chí chủ tịch mới được bầu, gồm cả danh sách ban vận động để lưu hồ sơ, tài liệu thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

 – Ban vận động chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

 Bước 3: Hồ sơ đề nghị công nhận công đoàn cơ sở

 – Tổ chức họp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội thành lập để bầu ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn (nếu đủ điều kiện). Quá trình chuẩn bị cần liên hệ công đoàn cấp trên để được hướng dẫn.

 – Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội, ban chấp hành phải lập hồ sơ đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, công nhận, gồm có:

 + Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.

 + Danh sách đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.

 + Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.

 + Biên bản đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

 + Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).

 Bước 4: Ra quyết định công nhận công đoàn cơ sở

 – Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên có trách nhiệm:

 + Thẩm định quá trình thành lập công đoàn cơ sở đảm bảo tính tự nguyện, khách quan; việc bầu cử tại đại hội thành lập và bầu cử tại hội nghị ban chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 + Trường hợp công đoàn cơ sở thành lập đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì ban hành quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở, ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành theo quy định.

 + Trường hợp không đủ điều kiện công nhận đoàn viên hoặc công đoàn cơ sở hoặc các chức danh được bầu, công đoàn cấp trên thông báo bằng văn bản để tập thể người lao động được biết; đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, thủ tục để được công nhận, hoặc tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện liên kết thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 – Khi được công đoàn cấp trên công nhận, ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện các thủ tục khắc dấu; đồng thời triển khai tổ chức các hoạt động theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn của công đoàn cấp trên và kế hoạch hoạt động đã được thống nhất tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

Có bắt buộc thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

 Công đoàn cơ sở được thành lập dựa trên ý chí tự nguyện của người lao động. Người lao động làm việc tại công ty khi có nhu cầu thành lập công đoàn cơ sở thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thành lập công đoàn cho họ. Nếu người lao động không có nhu cầu thì cũng không bắt buộc doanh nghiệp phải thành lập.

Mẫu quyết định thành lập công đoàn cơ sở

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 Số: 23/QĐ-LĐLĐ

 

 Bắc Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2014

  

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Công đoàn cơ sở

 Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng

  và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở

 —-

 BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

 – Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

 – Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc công nhận danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình khóa VII nhiệm kỳ (2013 – 2018);

 – Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-BQLDLBT ngày 20/04/2014 của Ban lãnh đạo Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng về việc đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận danh sách Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng.

  

 QUYẾT ĐỊNH

  

 Điều 1. Thành lập Công đoàn cơ sở Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2014.

 Điều 2. Chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng gồm các đ/c có tên sau đây :

 1/ Đ/c Biền Trọng Hoài              giữ chức vụ   Chủ tịch Công đoàn cơ sở

 2/ Đ/c Nguyễn Thị Phương Hải           –            Phó Chủ tịch

 3/ Đ/c Nguyễn Cảnh                             –           Ủy viên

 Công nhận đồng chí Nguyễn Thị Phương Hải – là cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở.

 Trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày thành lập, Công đoàn cơ sở Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng phải tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lần thứ nhất để chính thức bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới.

 Điều 3. Công đoàn cơ sở Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng có tư cách pháp nhân, được phép đăng ký sử dụng mẫu dấu và mở tài khoản hoạt động của Công đoàn tại cơ quan Kho Bạc Nhà nước huyện.

 Điều 4. Liên đoàn Lao động huyện, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng và các đồng chí có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
– Thường trực LĐLĐ tỉnh;

 – Ban Tổ chức, Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh;

 – Thường trực Huyện uỷ;;

 – Ban Dân vận Huyện uỷ;

 – BTV. LĐLĐ Huyện;

 – Lãnh đạo BQL Điểm du lịch Bàu trắng;

 – Như điều 4;

 – Lưu.

 

 Lê Hoài Trung

  

  

  

  

  

 Tag: gì gì? bài nữ tối thiểu bao nhiêu thế nào