Giám đốc kinh doanh là gì – Nhiệm vụ của giám đốc kinh doanh

 Giám đốc kinh doanh là gì

 Giám đốc kinh doanh là người phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: sale, marketing, sale admin.

 Người giám đốc kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận, công nợ thu hồi với ban giám đốc.

 Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

 Chief Customer Officer viết tắt là COO

 Phó giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

 Vice Chief Customer Officer

 Nhiệm vụ của giám đốc kinh doanh

 Giám đốc bán hàng là xương sống của bất kỳ công ty nào. Họ chịu trách nhiệm dẫn dắt nhóm của mình và đảm bảo rằng họ đang đáp ứng các mục tiêu bán hàng của công ty. Người quản lý bán hàng phải có khả năng truyền cảm hứng và động lực cho nhóm của họ, đồng thời có khả năng xác định những gì cần phải làm để họ thành công.

 Người quản lý bán hàng cần biết cách lãnh đạo một nhóm, bao gồm khả năng xác định điều gì thúc đẩy mỗi cá nhân trong nhóm và tìm ra cách để tất cả họ cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Họ cần một kế hoạch cho mọi tình huống có thể phát sinh, bao gồm khả năng lường trước những tình huống này trước khi chúng xảy ra và đưa ra các giải pháp từ trước.

 Mô tả công việc giám đốc kinh doanh

 • Lập kế hoạch và chiến lược phát triển phòng kinh doanh (Kênh đại lý, kênh dự án, kênh showroom), phát triển đại lý, đảm bảo mục tiêu doanh thu cũng như chiến lược từ Ban TGĐ
 • Lập kế hoạch và triển khai và giám sát các chiến lược Marketing, đảm bảo mục tiêu gia tăng giá trị thương hiệu từ phòng Marketing thông qua các chiến lược Digital và Trade Marketing
 • Tham mưu cho Ban TGĐ chính sách phát triển kinh doanh và đại lý, các chương trình Marketing và ý tưởng thiết kế
 • Đào tạo và phát triển nhân viên hoàn thiện các kỹ năng bán hàng, chăm sóc đại lý, mở mới đại lý
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Phòng kinh doanh khi làm việc tại công ty
 • Tham gia các hiệp hội doanh nhân, CLB mở rộng mối quan hệ phát triển kênh bán dự án cho công ty.
 • Theo dõi và giám sát các hoạt động bán hàng đảm bảo đạt được các chỉ tiêu công việc tuần, tháng, quý để hoàn thành các mục tiêu năm của Công ty.

 Lương giám đốc kinh doanh

 Mức lương của giám đốc bán hàng thường thay đổi tùy thuộc vào ngành, vị trí, kinh nghiệm và loại công việc của công ty. Nó cũng có thể phụ thuộc vào quy mô, độ tuổi và doanh thu của công ty.

 Mức lương sẽ khoảng 40 triệu lương cứng + % doanh thu doanh nghiệp.

 Khi các bộ phận kinh doanh và tiếp thị tiếp tục phát triển, nhu cầu về một giám đốc bán hàng ngày càng trở nên cấp thiết.

 Giám đốc bán hàng là người có thể thu hẹp khoảng cách giữa tiếp thị và bán hàng, giúp tăng doanh thu, giảm chi phí và tăng sự hài lòng của khách hàng.

 Việc tuyển dụng giám đốc kinh doanh giỏi sẽ có thể tạo ra tác động ngay lập tức đến lợi nhuận của công ty bạn.

 Quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN….
Số: …/20…/QĐ….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …..***…..

 ……., ngày…..tháng…..năm 20…..

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY…………………………………………..

 V/v: Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………………………………..

 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần…………………………………………………………….;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty…………………………………………;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

 Họ và tên: ……………………………………………………………….Giới tính:……………………

 Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………Quốc tịch:………………………………………….

 CMND/Hộ chiếu số: ………….do công an……………….. cấp ngày:………………………………..

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………..

 Giữ chức vụ: Giám đốc

 Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

 • Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
 • Người đại diện kinh doanh theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc Công ty có các quyền sau:

 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
 • danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức
 • Tuyển dụng lao động;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

 • Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;
 • Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Khônng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riê
 • Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý.

Điều 3: Ông và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận
– Như Điều 3
– Lưu văn phòng
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: la gi tieng trợ hà mẫu