Giấy phép creative commons youtube là gì

 Creative Commons là một hệ thống cấp phép mở và miễn phí cho phép người sáng tạo chia sẻ, tái sử dụng, điều chỉnh và chuyển đổi các tác phẩm sáng tạo.

 Giấy phép Creative commons là một phong trào nhằm mở rộng phạm vi chia sẻ bản quyền và sáng tạo tri thức. Mục tiêu của Creative Commons là tạo ra một bộ giấy phép miễn phí và cởi mở để hỗ trợ và cho phép đổi mới pháp lý hơn nữa.

 Giấy phép creative commons youtube là gì

 Giấy phép Creative Commons là cách thức tiêu chuẩn để người sáng tạo nội dung cấp quyền sử dụng tác phẩm của họ cho người khác. YouTube cho phép người sáng tạo đánh dấu video của họ là có giấy phép Creative Commons CC BY.

 Nếu đã đánh dấu video là có giấy phép CC BY thì bạn vẫn giữ bản quyền. Những người sáng tạo khác được phép sử dụng lại tác phẩm của bạn theo các điều khoản của giấy phép đó.