Hợp đồng bảo hiểm do bên nào soạn thảo

 Hợp đồng bảo hiểm là một hợp đồng tài chính trong đó doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý cung cấp sự bảo vệ trước rủi ro xảy ra tổn thất trong tương lai.

 Hai loại hình bảo hiểm chính là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tài sản. Các loại bảo hiểm khác cũng có sẵn, bao gồm bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm sức khỏe (y tế) và bảo hiểm vật nuôi (động vật).

Hợp đồng bảo hiểm do bên nào soạn thảo

 Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận bằng văn bản giữa hai bên, doanh nghiệp bảo hiểm và người được bảo hiểm. Nó được soạn thảo bởi người bảo hiểm.

 Hợp đồng bảo hiểm do người bảo hiểm soạn thảo. Bên soạn thảo nó có những quyền và nghĩa vụ nhất định, những quyền này không được chuyển giao cho người được bảo hiểm.

 Hợp đồng bảo hiểm thường do luật sư, pháp chế hoặc những người có chuyên môn khác soạn thảo nhằm bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

 1. Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung sau đây:

 A) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

 B) Đối tượng bảo hiểm;

 C) Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;

 D) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

 Đ) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

 E) Thời hạn bảo hiểm;

 G) Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

 H) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

 I) Các quy định giải quyết tranh chấp;

 K) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

 2. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuận.

 

 

 

 Tag: hợp đồng bảo hiểm do ai soạn thảo