Luật kinh doanh là gì – Học luật kinh doanh ra làm gì

Luật kinh doanh là gì

 Luật kinh doanh là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước và trong quá trình kinh doanh của các chủ thể kinh doanh với nhau.

Luật kinh doanh quốc tế là gì

 Luật kinh doanh quốc tế là một chuyên ngành thuộc ngành Luật quốc tế bao gồm các Luật hàng hải quốc tế, luật kinh doanh quốc tế, luật biển quốc tế, luật bảo hiểm quốc tế, tư pháp quốc tế,..

Học luật kinh doanh ra làm gì

 Luật kinh doanh là một môn học rất rộng. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như tài chính, thuế, vv

 Nghề nghiệp sau khi học luật kinh doanh rất đa dạng:

  • Ngân hàng
  • Bảo hiểm
  • BĐS
  • Kiểm toán
  • Luật sư

Trắc nghiệm luật kinh doanh

 Cơ quan có quyền lực cao nhất của công ty cổ phần là:

 a) Đại hội đồng cổ đông ←

 b) Hội đồng quản trị

 c) Ban giám đốc

 d) Ban kiểm soát

 Theo luật chứng khoán Việt nam mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng:

 a) Một cổ phần ←

 b) Ba cổ phần

 c) Sáu cổ phần

 d) Tám cổ phần

 Cuộc họp thứ nhất của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên chỉ có giá trị khi có sự hiện diện của đố thành viên đại diện cho:

 a) 51% vốn điều lệ

 b) 65% vốn điều lệ ←

 c) 75% vốn điều lệ

 d) 50% vốn điều lệ

 Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là:

 a) Tổng giám đốc

 b) Chủ tịch hội đồng quản trị

 c) Giám đốc nếu bản điều lệ công ty không quy định… ←

 d) Do điều lệ công ty quy định

 Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành:

 a) Cổ phiếu

 b) Trái phiếu ←

 c) Thương phiếu

 d) Công trái

 Đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư:

 a) Trực tiếp ←

 b) Gián tiếp

 c) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp

 d) Có vốn từ nước ngoài

 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông có thể bị yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ trong thời hạn:

 a) 60 ngày kể từ ngày thong qua

 b) 90 ngày kể từ ngày thông qua ←

 c) 30 ngày kể từ ngày thong qua

 d) Cả 3 câu đều sai

 Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm:

 a) Hai thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân

 b) Ba thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân

 c) Chỉ gồm ba thẩm phán ←

 d) Chỉ gồm 3 hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quan

 Cơ quan xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là:

 a) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh ←

 b) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung ương

 c) Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tính

 d) Cả 3 câu trên đều sai

 Theo luật đầu tư năm 2005, thì thời hạn sử dụng đất thông thường của dự án không quá:

 a) 80 năm

 b) 60 năm

 c) 70 năm

 d) 50 năm ←

 Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần có quyền quyết định về việc phát hành:

 a) Cổ phiếu

 b) Trái phiếu ←

 c) Hối phiếu

 d) Lệnh phiếu

 Thời hạn kháng nghị để xét xử tái thẩm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là:

 a) 1 năm ←

 b) 2 năm

 c) 3 năm

 d) 4 năm

 Cổ phần ưu đãi về biểu quyết không được cấp cho:

 a) Cổ đông là đại diện cho phần vốn góp của nhà nước

 b) Cổ đông sáng lập ←

 c) Bất cứ cổ đông nào của công ty nếu cổ phần của họ từ 1% trở lên

 d) Câu c là câu trả lời sai

Bài tập tình huống luật kinh doanh có lời giải

 Nghiên cứu tình huống về luật kinh doanh là một chủ đề hữu ích cho bất kỳ kế toán viên nào, do sự phổ biến của chủ đề này trong lĩnh vực pháp lý.

 https://vieclamvui.com/viec-lam-phap-ly/bai-tap-tinh-huong-luat-kinh-te-co-loi-giai-1665.html

Giáo trình luật kinh doanh ueh

 Giáo trình luật kinh doanh là một giáo trình rất phổ biến đối với luật sư và sinh viên. Đây là sách giáo khoa được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

 Đọc online: http://lib.bvu.edu.vn/bitstream/TVDHBRVT/13074/1/Luat%20Kinh%20doanh.pdf

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2020 bộ