Luật thương mại quốc tế là gì – Luật thương mại quốc tế ra làm gì

 Luật thương mại quốc tế là một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến các khía cạnh pháp lý của thương mại quốc tế, đầu tư và tài chính.

Luật thương mại quốc tế là gì

 Là những quy tắc đặt ra để đảm bảo trao đổi thương mại giữa các quốc gia. Các quy phạm pháp luật giúp các quan hệ thương mại quốc tế được điều chỉnh hợp lý

Ngành luật thương mại quốc tế

 Ngành luật thương mại quốc tế được biết đến là một ngành nhỏ trong Luật kinh tế. Ngành luật thương mại quốc tế cung cấp những kiến thức cốt lõi về các nguyên tắc, tiêu chuẩn trong các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ và bảo hiểm quốc tế. Luật thương mại quốc tế hướng đến điều chỉnh hai mối quan hệ chính: các mối quan hệ thương mại được phát sinh giữa các quốc gia và các mối quan hệ thương mại được phát sinh giữa các chủ thể ở 2 quốc gia khác nhau.

Luật thương mại quốc tế ra làm gì

  • Nhân viên tư vấn luật và cung cấp dịch vụ pháp lý tại các cơ quan luật, cơ quan Nhà nước.
  • Làm việc hoặc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu về Nhà nước và Pháp luật, Viện Kinh tế.
  • Nhân viên tư vấn luật tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam nhưng phát triển thị trường kinh doanh ở nước ngoài hoặc ngược lại, tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở, chi nhánh tại Việt Nam.
  • Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhận định đúng sai luật thương mại quốc tế

 INCOTERMS điều chỉnh tất cả các vấn đề của hợp đồng mua bánhàng hóa quốc tế.

 Nhận định SAI.

 Incoterms chỉ qui định ai có những trách nhiệm gì, ai thanh toán khoản gì, khinào thì rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua, khi nàothì giao hàng, cũng như những vấn đề như bảo hiểm, làm thủ tục thông quan xuấtnhập khẩu, và việc phân bổ các chi phí liên quan đến việc giao hàng.Incoterms không có qui định về quyền sở hữu đối với hàng hóa, không quiđịnh chi tiết về các nghĩa vụ thanh toán (thời hạn, phương thức, điều khoản đảm bảothanh toán, chứng từ thanh toán), không qui định chi tiết về yêu cầu liên quan đếntàu, các trường hợp bất khả kháng, kết thúc hợp đồng, mất khả năng thanh toán.

 Các quyết định của WTO chỉ được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng

 Nhận định SAI.

 Quyết định về ngân sách thường niên và quy tắc tài chính của WTO thông quatại Đại hội đồng.CSPL: Điều VII Hiệp định Marrakesh

 Kế thừa cách thức ra quyết định từ GATT 1947, trong mọi trường hợp,cơ chế thông qua quyết định của WTO là đồng thuận.

 Nhận định SAI.

 Vẫn còn cách thức bỏ phiếu biểu quyết theo đa số nữa. Trừ khi có quy định khác, nếu không thể đạt được một quyết định trên cơ sởđồng thuận, thì vấn đề cần giải quyết sẽ được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu.CSPL: khoản 1 Điều IX Hiệp định Marrakesh

 Đại hội đồng là cơ quan lãnh đạo chính trị cao nhất của WTO.

 Nhận định SAI.

 Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Hội nghị bộ trưởng, Đại hội đồng là cơ quanđiều hành cao nhất

 Tất cả thành viên của WTO đều là thành viên của nhóm Hiệp định vềcác biện pháp khắc phục thương mại

 Nhận định ĐÚNG.

 Nhóm Hiệp định về các biện pháp khắc phục thương mại hay còn gọi là nhómHiệp định về các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: Hiệp định chống bán phágiá, Hiệp định về các biện pháp tự vệ, Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đốikháng. Ba hiệp định này đều là các hiệp định thuộc phụ lục IA của Hiệp địnhMarrakesh – bắt buộc đối với tất cả thành viên của WTO

 Các hiệp định được liệt kê trong phụ lục của Hiệp định Marrakesh đềuràng buộc tất cả các nước thành viên.

 Nhận định SAI.

 Phụ lục IV Hiệp định Marrakesh quy định 4 hiệp định thương mại nhiều bên=> chỉ ràng buộc thành viên tự nguyện tham gia.

 Các quốc gia có chủ quyền, những vùng lãnh thổ độc lập, các tổ chứcliên chính phủ đều có thể trở thành thành viên của WTO.

 Nhận định SAI.

 Chỉ có quốc gia hay vùng lãnh thổ thuế quan riêng biệt hoàn toàn tự chủ trongviệc điều hành các mối quan hệ ngoại thương và các vấn đề khác qui định trong Hiệpđịnh Marrakesh và các Hiệp định Thương mại Đa biên mới có thể gia nhập WTO.Các tổ chức liên chính phủ không thể trở thành thành viên của WTO.CSPL: Khoản 1 Điều XII Hiệp định Marrakesh.

Giáo trình luật thương mại quốc tế

 Cuốn sách giáo khoa này đã được viết dưới góc độ luật pháp quốc tế. Nó có nghĩa là để phục vụ như một hướng dẫn cho những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực này và đang tìm kiếm một giới thiệu về chủ đề này.

 Mua giáo trình tại:

 https://tiki.vn/giao-trinh-luat-thuong-mai-quoc-te-phan-1-p1987897.html

 Link đọc online:

 https://amilawfirm.com/wp-content/uploads/2020/03/Gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-lu%E1%BA%ADt-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-%C4%90%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-lu%E1%BA%ADt-H%C3%A0-N%E1%BB%99i.pdf

Tiểu luận luật thương mại quốc tế

 https://123docz.net/timkiem/ti%E1%BB%83u+lu%E1%BA%ADn+v%E1%BB%81+lu%E1%BA%ADt+th%C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF.htm

Bài tập luật thương mại quốc tế – Đề thi luật thương mại quốc tế có đáp án

 https://123docz.net/document/1635556-bai-tap-luat-thuong-mai-quoc-te.htm

  

  

  

  

  

 Tag: nguồn học trắc nghiệm khái niệm ftu giảng áp dụng đào tạo nào tình huống tiếng anh liệu 2005 đặc điểm