Mẫu giấy ủy quyền công ty

 Giấy ủy quyền là văn bản rất hay được sử dụng trong công ty. Luật DeHa xin chia sẻ một số mẫu giấy ủy quyền dùng trong công ty để quý khách tham khảo.

 Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————o0o———–

GIẤY UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN: Bên A

 Công ty………………………………

 Mã số doanh nghiệp:………………………….

 Địa chỉ trụ sở:……………………………………………

 Người đại diện:…………………………………………..

 Số điện thoại:……………………………email:…………………………………………………

 BÊN NHẬN UỶ QUYỀN : Bên B

 Họ và tên: ………………….                                   ngày sinh:………………

 CMND/CCCD/Hộ chiếu số : …………………            Ngày cấp: …………..

 Nơi cấp:  ………………………………………………….

 Địa chỉ liên hệ: …………………………….

 Điện thoại: ………………………..        Email:………………………………..

 Nội dung uỷ quyền:……………………………………………………………

 Thời hạn uỷ quyền: ……………………………………………………..

 Hai bên đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung uỷ quyền nêu trên và cùng ký tên dưới đây.

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

               Bên B                                                                                              Bên A

 Mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————o0o———–

GIẤY UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN: Bên A

 Công ty………………………………

 Mã số doanh nghiệp:………………………….

 Địa chỉ trụ sở:……………………………………………

 Người đại diện:…………………………………………..

 Số điện thoại:……………………………email:…………………………………………………

 BÊN NHẬN UỶ QUYỀN : Bên B

 Công ty………………………………

 Mã số doanh nghiệp:………………………….

 Địa chỉ trụ sở:……………………………………………

 Người đại diện:…………………………………………..

 Số điện thoại:……………………………email:…………………………………………………

 Nội dung uỷ quyền:……………………………………………………………

 Thời hạn uỷ quyền: ……………………………………………………..

 Hai bên đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung uỷ quyền nêu trên và cùng ký tên dưới đây.

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

               Bên B                                                                                              Bên A

   Mẫu giấy ủy quyền công ty cho chi nhánh       

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————o0o———–

GIẤY UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN: Bên A

 Công ty………………………………

 Mã số doanh nghiệp:………………………….

 Địa chỉ trụ sở:……………………………………………

 Người đại diện:…………………………………………..

 Số điện thoại:……………………………email:…………………………………………………

 BÊN NHẬN UỶ QUYỀN : Bên B

 Tên chi nhánh:

 Mã chi nhánh:………………………….

 Địa chỉ chi nhánh:……………………………………………

 Người đứng đầu chi nhánh:…………………………………………..

 Số điện thoại:……………………………email:…………………………………………………

 Nội dung uỷ quyền:……………………………………………………………

 Thời hạn uỷ quyền: ……………………………………………………..

 Hai bên đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung uỷ quyền nêu trên và cùng ký tên dưới đây.

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

               Bên B                                                                                              Bên A

 mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc tương tự mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân.

 Mẫu giấy ủy quyền song ngữ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, dated:…..

 GIẤY ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY

 I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

 Họ và tên/Full Name:…..

 Số Hộ chiếu/CMND:…..

 Passport/ID Number :….

 Ngày cấp/Dated:…..  Nơicấp/Issued at:…

 Quốc tịch/Nationality:……

 Địa chỉ thường trú/ermanent Address:….

 Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address…..

 Là chủ tài khoản số:….

 Being the owner of Account Number(s):……

 II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

 Người đại diện/Representative:…..

 Chức vụ/Position:……

 Địa chỉ/Address:…..

 Điện thoại/Phone Number:…..

 Số Fax/Fax Number:….

 III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

 Bao gồm nôi dung giữa hai bên thỏa thuận, phạm vi ủy quyền như thế nào cũng được hai bên thỏa thuận và điền tiếp vào hợp đồng ủy quyền

 IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

 – Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./ThisAuthorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.-

 – Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one ,copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

 Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

 Bên ủy quyền

 The Mandator

  ….

 Bên được ủy quyền

 For and on Behalf of the Authorized Party

  

  

 tag: maẫu nhánh file word viên