Thử giải đề thi nguyên lý kế toán

 Kỳ thi nguyên lý kế toán là kỳ thi quan trọng nhất trong ngành kế toán. Có thể thấy tầm quan trọng của kỳ thi này là nó được trao cho tất cả các sinh viên đang theo học chương trình cử nhân Kế toán.

 Đề cương ôn luyện nguyên lý kế toán để thi nguyên lý kế toán có đáp án tại:

 Bài tập nguyên lý kế toán

 Ôn tập bài tập nguyên lý kế toán

 

 Đề thi nguyên lý kế toán chưa có lời giải

 Mục tiêu của bài kiểm tra này là để đánh giá kiến thức về các nguyên tắc kế toán. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

 A. Lý thuyết (4 ĐIỂM).

 1 Để lập định khoản

 Nợ 112 : 550

 Có 511 : 500

 Có 333(3331) : 50

 Kế toán viên cần căn cứ vào những chứng từ nào? (Phải ghi chính xác tên chứng từ)

 Để lập định khoản

 Nợ 211 : 500

 Có 133 : 50

 Có 112 : 550

 Kế toán viên cần căn cứ vào những chứng từ nào? (Phải ghi chính xác tên chứng từ)

 2 Hãy nêu 3 yếu tố bổ sung của chứng từ

 3 Để kiểm tra số liệu trên sổ kế toán tổng hợp có thể sử dụng những phương pháp gì?

 4 Nêu điểm giống nhau và khác nhau của nhóm tài khoản doanh thu và nhóm tài khoản chi phí?

 5 Tiền lương của công nhân sản xuất là 5.100.000 đ thì họ sẽ bị khấu trừ lương bao nhiêu để đóng bảo hiểm xã hội?

 6 Để lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán phải dựa vào nguồn số liệu nào?

 7 Tại sao tiền mặt phải được kiểm kê hàng tháng? Hãy cho biết dấu hiệu để xác định tiền mặt thiếu hụt khi kiểm kê.

 Tại sao tiền mặt phải được kiểm kê hàng tháng? Hãy cho biết dấu hiệu để xác định tiền mặt thừa khi kiểm kê.

 8 Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán có đặc điểm gì?Cho ví dụ minh họa.

 9 Cho 1 ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết (nêu rõ tên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

 10 Theo hình thức kế toán NHẬT KÝ CHUNG, nghiệp vụ kế toán sau được ghi vào sổ kế toán nào?

 Mua vật liệu A, đã nhập kho, đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

 11 Trên thực tế, ghi sổ đơn được sử dụng trong trường hợp nào? Cho ví dụ minh họa.

 12 Kế toán chi tiết được thực hiện theo những cách thức nào? Cho ví dụ minh họa

 13 Kế toán kép có ưu điểm gì vượt trội so với kế toán đơn để được ứng dụng phổ biến trong thực tế.

 B. Bài tập (6 ĐIỂM)

 I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau với một DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, các tài khoản sử dụng đủ điều kiện hạch toán :(đơn vị tính : trđ) (3,5 điểm)

 a. Đề số 1:

 (1) Mua một tài sản cố định T, giá mua : 540, thuế GTGT : 54 đã nhận được giấy báo nợ ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ tài sản cố định T từ nơi mua về DN giá thanh toán 2.200 trong đó thuế GTGT là 200 đã thanh toán bằng tiền mặt.

 (2) Trích tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu với mục đích thương mại, trị giá mua 510,. Chi phí môi giới 2.040, đã nhận được giấy báo nợ ngân hàng .

 (3) Xuất bán trực tiếp một số thành phẩm, giá thành thực tế của thành phẩm xuất bán 450. Giá bán chưa tính thuế GTGT : 600, thuế suất thuế GTGT : 10%, DN đã nhận được giấy báo có NH

 (4) Xuất nguyên vật liệu, sử dụng: Sản xuất sản phẩm : 250, phục vụ quản lý phân xưởng: 21 và phục vụ bán hàng 35

 (5) Tính lương phải trả : Công nhân sản xuất : 545, cán bộ quản lý và công nhân viên phục vụ sản xuất tại phân xưởng 80 và cán bộ, nhân viên quản lý doanh nghiệp : 220

 (6) Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành.

 (7) Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất sản phẩm tại phân xưởng : 9,580 và tài sản cố định phục vụ quản lý chung toàn doanh nghiệp : 3

 (8) Bán một số chứng khoán ở nghiệp vụ số (2) giá bán 360,6, giá mua của chứng khoán bán ra : 307,224 DN đã nhận được giấy báo có ngân hàng.

 (9) Nhận lại tiền ký quỹ dài hạn đã nhập quỹ tiền mặt, số tiền: 500.

 b. Đề số 2

 1. Mua một tài sản cố định T, giá mua : 540, thuế GTGT : 54 đã nhận được giấy báo nợ ngân hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ tài sản cố định T từ nơi mua về DN giá thanh toán 2.200 trong đó thuế GTGT là 200 đã thanh toán bằng tiền mặt.

 2. Trích tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu với mục đích thương mại, trị giá mua 510,. Chi phí môi giới 2.040, đã nhận được giấy báo nợ ngân hàng .

 3. Xuất bán trực tiếp một số thành phẩm, giá thành thực tế của thành phẩm xuất bán 450. Giá bán chưa tính thuế GTGT : 600, thuế suất thuế GTGT : 10%, DN đã nhận được giấy báo có NH

 4. Xuất nguyên vật liệu, sử dụng: Sản xuất sản phẩm : 250, phục vụ quản lý phân xưởng: 21 và phục vụ bán hàng 35

 5. Tính lương phải trả : Công nhân sản xuất : 545, cán bộ quản lý và công nhân viên phục vụ sản xuất tại phân xưởng 80 và cán bộ, nhân viên quản lý doanh nghiệp : 220

 6. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành.

 7. Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất sản phẩm tại phân xưởng : 9,580 và tài sản cố định phục vụ quản lý chung toàn doanh nghiệp : 3

 8. Bán một số chứng khoán ở nghiệp vụ số (2) giá bán 243, giá mua của chứng khoán bán ra 271,080 Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo có ngân hàng.

 9. Xuất quỹ tiền mặt đưa ký quỹ dài hạn, số tiền: 500.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tự luận môn kết thúc phần an viện đại cuối kì mở, đề thi nguyên lý kế toán, đề thi nguyên lý kế toán tự luận có lời giải