Mẫu quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Mẫu quyết định thành lập đội pccc cơ sở – Mẫu quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

…………….(1).……………

 …………………………………………….

             Số:            /……………..

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

………, ngày…tháng … năm 20…..

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở/chuyên ngành

 ………….………(2)………………….

  

 – Căn cứ Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013;

 – Căn cứ Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày …/…/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

 – Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC;

 ………………………………………………………….………………………;

 – Xét đề nghị của ………………………….………………………….……;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Thành lập đội PCCC cơ sở/chuyên ngành của ….(1)……….., gồm ….. người, có tên theo danh sách đính kèm.

 Điều 2. Đội PCCC cơ sở/chuyên ngành có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về PCCC, CNCH. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Đội trưởng phân công;

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng…. năm ….

 Điều 4. ……….(3)……, Đội viên Đội PCCC cơ sở/chuyên ngành (có tên trong danh sách) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                           

Nơi nhận: LÃNH ĐẠO CƠ SỞ

 (ký tên và đóng dấu)

– Như Điều 4 (để thực hiện);

 – Lưu ….

 

                                                                                           

 Ghi chú: (1) Tên cơ sở; (2) Ghi rõ chức vụ của người đứng đầu cơ sở (Tổng giám đốc, Giám đốc….); (3) Ghi rõ tên cá nhân, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện (lãnh đạo được phân công phụ trách, đơn vị được phân công quản lý, theo dõi, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành…..).

 DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ/CHUYÊN NGÀNH

 …… (1)…….

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …………./QĐ-PCCC-…. ngày …………)

   

TT Họ và tên Nơi, khu vực làm việc (3) Chức danh (4) Ghi chú (5)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  

  LÃNH ĐẠO CƠ SỞ

 (ký tên và đóng dấu)

  Ghi chú: (3) Ghi rõ tên bộ phận, khu vực làm việc của thành viên Đội PCCC; (4) Ghi rõ chức danh đội trưởng, đội phó, đội viên; (5) Ghi thành viên thuộc tổ, đội PCCC tại các cơ sở quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 31 Nghị định ……/2020/NĐ-CP.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ban chỉ huy