Pháp luật đại cương là gì

Pháp luật đại cương là gì

 Pháp luật đại cương là một môn học có nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa học pháp lý. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau tồn tại không phụ thuộc vào ý chí của con người nhưng Nhà nước và pháp luật được tổ chức, thiết lập theo ý chí của con người để phục vụ chính ý muốn của con người.Vì vậy trong đời sống xã hội, Nhà nước và pháp luật có vai trò rất quan trọng. Pháp luật được áp dụng giải quyết hầu hết các quan hệ trong xã hội. Biết và hiểu được Nhà nước và pháp luật giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước cũng như các quy định pháp luật, đảm bảo kỷ cương xã hội.

Sách pháp luật đại cương – Giáo trình pháp luật đại cương

 Cuốn Ebook Pháp luật đại cương có kết cấu nội dung gồm 10 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, luật nhà nước Việt Nam,….

 Link chi tiết: https://thuvienpdf.com/phap-luat-dai-cuong

Tiểu luận pháp luật đại cương

 Link chi tiết: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi/phap-lu-at-dai-cuong/tieu-luan-phap-luat-dai-cuong/15597004

Trắc nghiệm pháp luật đại cương – Đề thi pháp luật đại cương

 1) Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam:

 A. Pháp lệnh

 B. Luật

 C.Hiến pháp

 D. Nghị quyết

 => C. Hiến pháp

 2) Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật:

 A. 2 kiểu pháp luật B. 3 kiểu pháp luật C. 4 kiểu pháp luật D. 5 kiểu pháp luật

 => C. 4 kiểu trong đó có 3 kiểu có g/c thống trị & bị trị: chủ nô, phong kiến, tư sản + kiểu PL

 nhà nước XHCN

 3) Đặc điểm của các quy phạm xã hội (tập quán, tín điều tôn giáo) thời kỳ CXNT:

 A. Thể hiện ý chí chung, phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng, thị tộc, bộ lạc; Mang tính

 manh mún, tản mạn và chỉ có hiệu lực trong phạm vi thị tộc – bộ lạc.

 B. Mang nội dung, tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tính cộng đồng, bình đẳng, nhưng nhiều

 quy phạm xã hội có nội dung lạc hậu, thể hiện lối sống hoang dã.

 C. Được thực hiện tự nguyện trên cơ sở thói quen, niềm tin tự nhiên, nhiều khi cũng cần sự

 cưỡng chế, nhưng không do một bộ máy chuyên nghiệp thực hiện mà do toàn thị tộc tự tổ chức

 thực hiện.

 D. Cả A, B và C đều đúng.

 => Chắc D. P7

 4) Khẳng định nào là đúng:

 A. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL là nguồn của pháp luật Việt Nam.

 B. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tập quán pháp là nguồn của pháp luật

 Việt Nam.

 C. Trong các loại nguồn của pháp luật, chỉ có VBPL và tiền lệ pháp là nguồn của pháp luật Việt

 Nam. D. Cả A, B và C đều sai

 => D. Sai hết vì nguồn của pháp luật Viet Nam từ đường lối chính sách của Đảng, từ các thông

 ước quốc tế mà VN có ký kết,….

 Chi tiết: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing/phap-luat-dai-cuong/trac-nghiem-mon-phap-luat-dai-cuong-co-dap-an-1102292/21168418

Nhận định đúng sai pháp luật đại cương

 Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước đều là pháp luật.

 => Nhận định này Sai. Các quy tắc đó còn bao gồm quy phạm xã hội,…

 Nhà nước mang bản chất giai cấp có nghĩa là nhà nước chỉ thuộc về một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.

 => Nhận định này Sai. Nhà nước mang bản chất giai cấp, nghĩa là nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là công cụ bạo lực để duy trì sự thống trị của giai cấp.

 Nhà nước trong xã hội có cấp quản lý dân cư theo sự khác biệt về chính trị, tôn giáo, địa vị giai cấp.

 => Nhận định này Sai. Đặc điểm cơ bản của nhà nước là phân chia dân cư theo lãnh thổ, tổ chức thành các đơn vị hành chính-lãnh thổ trong phạm vi biên giới quốc gia.

 Chức năng lập pháp của nhà nước là hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

 => Nhận định này Sai. Quyền lập pháp là quyền làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản luật trên tất cả các lĩnh vực của xã hội.

 Chức năng tư pháp của nhà nước là mặt hoạt động bảo vệ pháp luật.

 => Nhận định này Sai. Chức năng tư pháp là chức năng của nhà nước có trách nhiệm duy trì, bảo vệ công lý và trật tự pháp luật.

 Chi tiết xem tại: https://hocluat.vn/cau-hoi-nhan-dung-dung-sai-mon-phap-luat-dai-cuong/

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: phap câu hỏi pdf 1 bài tài liệu đáp án tình huống thừa kế online cứu gì? 2021 ôn slide giảng mai hồng quỳ 2019 sơ đồ 2020 ngân hàng neu sư 300 viện hust cách lê bách khoa 2017 vũ quang nxb mới tham khảo phan trung hiền word thơ tmu file xuất cảm tâm 700 thuyết bằng powerpoint 2018 ctu ftu nguyễn iuh mở mua hình ảnh 200 tiếng anh lời tổng tội nghiêm tóm tắt kinh 2015 phần hướng dẫn tuyển viên download hutech ts hà 50 đai