Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng

 Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng

 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc giữa hai môi trường trong suốt

 

 – Tia tới: Tia sáng đi đến mặt phân cách hai môi trường

 – Tia khúc xạ: Tia sáng bị khúc xạ qua mặt phân cách

 – Góc tới i: hợp bởi tia tới và pháp tuyến

 – Góc khúc xạ r: hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến

 – Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

 – Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp tuyến tại điểm tới

 – Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ  là một hằng số

 = n

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: lớp 11