Quy định về điều chỉnh hóa đơn điện tử & Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Quy định về điều chỉnh hóa đơn điện tử

 Nếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, phải cấp lại mã của cơ quan Thuế hoặc có sai sót cần điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán có thể thông báo điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

 Nếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo sẽ thực hiện theo hình thức đã xử lý sai sót lần đầu.

 – Trường hợp lập hóa đơn thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó phát sinh việc hủy/chấm dứt cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan Thuế.

 – Trường hợp hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế;

 – Nếu nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót: Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Cách điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai

 Trường hợp 1: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai khi: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

 Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

 Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần gửi thông báo cho cơ quan Thuế (mẫu 04/SS-HĐĐT) để hủy hóa đơn có mã bị sai sót, lập hóa đơn mới để thay thế, gửi cơ quan Thuế để được cấp mã. Cơ quan Thuế hủy hóa đơn điện tử có sai sót đã lưu trên hệ thống.

 Hóa đơn điện tử có mã đã gửi cho người mua mới phát hiện sai sót

 Hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót: thông báo cho người mua; không phải lập lại hóa đơn. Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu số 04/SS-HĐĐT).

 Hóa đơn đã lập có sai sót về mã số thuế; về số tiền ghi trên hóa đơn, về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

 – Cách 1: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

 Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu trước đó hai bên có thỏa thuận). Hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

 – Cách 2: Người bán lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót:

 Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu trước đó hai bên có thỏa thuận). Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

 Trường hợp 2: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai khi: Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

 Do hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế được người bán gửi trực tiếp (hoặc thông qua Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử) cho người mua nên xử lý sai sót hóa đơn điện tử như sau:

 Hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

 Trong trường hợp này, cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai là thông báo cho người mua; không phải lập lại hóa đơn.

 Nếu đã gửi dữ liệu hóa đơn có sai sót cho cơ quan Thuế thì người bán thông báo với cơ quan Thuế về hóa đơn điện tử có sai sót (mẫu số 04/SS-HĐĐT).

 Hóa đơn đã lập có sai sót về mã số thuế; về số tiền ghi trên hóa đơn, về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

 – Cách 1: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót:

 Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu trước đó hai bên có thỏa thuận). Hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

 – Cách 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót:

 Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu trước đó hai bên có thỏa thuận). Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Hóa đơn điện tử có làm biên bản điều chỉnh được không

 Có thể làm biên bản điều chỉnh, bạn tham khảo mẫu biên bản điều chỉnh dưới đây.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

 Mẫu biên bản điều chỉnh do ghi sai đơn giá

CÔNG TY ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số………………. ……, ngày…..tháng…..năm….

  

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

 Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

 Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

 Bên A: Công ty…………………

 Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

 Địa chỉ: ……………………………….

 Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

 Mã số thuế: …………………………

 Bên B: …………………………………………….

 Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

 Địa chỉ: ………………..

 Điện thoại: ……………; Email: …………………

 Mã số thuế: ……………..

 Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

 Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ……………………..

 NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 …………………… ………. ……. …………… …………….
           

 HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
           
           
           

 Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử do sai tên, địa chỉ công ty

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số……………. ……, ngày………tháng………năm …….

  

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

 Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

 Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

 Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

 Địa chỉ: ……………………………….

 Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

 Mã số thuế: …………………………

 Bên B: …………………………………………….

 Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

 Địa chỉ: ………………..

 Điện thoại: ……………; Email: …………………

 Mã số thuế: ……………..

 Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

 Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

 NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

 Địa chỉ: ………………………………….

 HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

 Địa chỉ: …………………………………………

 Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký, ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2021 04 2020 tin dđiều xuất hướng dẫn bb hành sửa