So sánh năng lực pháp luật dân sự của cá nhân và pháp nhân

Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân

 Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

 Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch.

 Người nước ngoài tại Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi

 Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

So sánh năng lực pháp luật dân sự của cá nhân và pháp nhân

Vấn đề cần phân biệt Pháp nhân Cá nhân
  Năng lực pháp luật – Có từ khi thành lập.
– Chấm dứt khi pháp nhân không còn tồn tại.
– Xác định trong quyết định thành lập, điều lệ của pháp nhân đó.
– Phụ thuộc vào từng pháp nhân.
– Có từ khi sinh ra.
– Chấm dứt khi chết (chỉ hạn chế nếu pháp luật có quy định).
– Xác định trong các văn bản pháp luật.
– Như nhau giữa các cá nhân.

  

  

  

  

  

  

 Tag: hành vi mọi đều nào gì về đại diện mất 2015