Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng

 Năng lực pháp lý là gì

 Năng lực trách nhiệm pháp lý là Khả năng của cá nhân hay tổ chức gánh chịu hậu quả bất lợi, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định ở chế tài quy phạm pháp luật. Đối với tổ chức, năng lực trách nhiệm pháp lý xuất hiện từ khi có quyết định thành lập tổ chức và chấm dứt khi tổ chức đó giải thể.

 Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng

 Đối với chủ thể là tổ chức cấp tín dụng, hoặc đương sự muốn thẩm định pháp lý đang có nhu cầu giao dịch, hợp tác đầu tư và/hoặc mua lại vốn của một khách hàng đối tác khách hàng

 Việc thẩm định pháp lý rất quan trọng đối với tổ chức cấp tín dụng hoặc ngân hàng khi cấp tín dụng cho vay vì đây là căn cứ đầu tiên để đánh giá mức độ tin cậy của khách hàng. Vì khi rủi ro xảy ra cán bộ cấp tín dụng hoặc những người liên quan đến khoản vay tại ngân hàng có thể vướng vào việc bị khởi tố trong những vụ án hình sự.

 Bước thẩm định pháp lý khách hàng cũng là công việc bắt buộc trước khi cấp tín dụng cho khách hàng. Căn cứ theo Điều 32 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Luật có quy định mức tối thiểu các nội dung thẩm tra pháp lý khách hàng như: xác định cụ thể người có liên quan của khách hàng, tổng dư nợ cấp tín dụng của khách hàng, khách hàng và người có liên quan, căn cứ kết quả xếp hạng tín nhiệm của khách hàng (nếu có), bao gồm cả xếp hạng tín nhiệm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác…

 Không mang tính bắt buộc thực hiện thẩm định pháp lý khách hàng như đối với tổ chức cấp tín dụng nhưng việc doanh nghiệp tự thực hiện các hoạt động thẩm định pháp lý khách hàng là một bước thực hiện cần thiết quan trọng trong việc ra quyết định thực hiện giao dịch, hợp tác đầu tư, mua lại vốn…vì một lỗ hổng về mặt thẩm định pháp lý khách hàng có thể kéo theo hậu quả lâu dài đối với với doanh nghiệp.