Thi hành pháp luật là gì

 Thực thi pháp luật là một khía cạnh quan trọng của xã hội loài người. Nó là một phần thiết yếu của cuộc sống con người và nó là một điều cần thiết cho tất cả chúng ta.

Thi hành pháp luật là gì

 Khái niệm thi hành pháp luật là một quá trình hoạt động của con người có mục đích mà các chủ thể pháp luật bằng hành vi của mình thực hiện các quy định pháp luật trong thực tế đời sống của cộng đồng.

 Ví dụ về thi hành pháp luật: Công dân thi hành pháp luật khi khai báo dịch tễ

 Theo các giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật được giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo pháp luật ở Việt Nam một thời gian dài trước đây, thi hành pháp luật được xác định là một trong bốn hình thức thực hiện pháp luật. Cụ thể, theo giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật của Đại học Luật Hà Nội ấn hành năm 2013 thì thực hiện pháp luật là hành vi thực tế, hợp pháp, có mục đích của các chủ thể pháp luật nhằm hiện thực hóa các quy định của pháp luật, làm cho chúng đi vào đời sống, trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Thực hiện pháp luật được biểu hiện dưới bốn hình thức là (1) tuân thủ pháp luật, (2) thi hành pháp luật, (3) sử dụng pháp luật và (4) áp dụng pháp luật. Theo đó, thi hành pháp luật được hiểu là nghĩa vụ pháp lý của chủ thể pháp luật được hiện thực hóa thông qua hành động tích cực của chủ thể này.

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật Sóc Trăng

 Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng thể toàn diện về tình hình giám sát thực thi pháp luật hiện nay

 https://soctrang.gov.vn/stc/1281/30517/53839/340044/Quan-ly-gia-va-cong-san/Bao-cao-cong-tac-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-nam-2021.aspx

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: gì? thế nào kết quả 2015 2014