Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

 Từ chối nhận di sản là việc người được nhận di sản thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế mà họ được hưởng. Vậy, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế như thế nào mời quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật DeHa.

Quy định về từ chối nhận di sản thừa kế

 Điều 620. BLDS 2015 quy định về Từ chối nhận di sản như sau:

 1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

 3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế

 Theo quy định nêu trên thì thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế là trước thời điểm phân chia di sản.

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————

 VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

 Tại Phòng Công chứng số ……….. Tỉnh/Thành phố ………

 Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

 Sinh ngày: ……./……./………..

 Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……/……./…… tại …….

 Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………

 (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

 Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) …………. của ông(bà) …… chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Uỷ ban nhân dân ……. cấp ngày …../……/………

 Di sản mà tôi được thừa kế là: ……………………………………………………

 Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

 Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

 Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

 (ký và ghi rõ họ tên)

 Thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

 Việc chứng thực văn bản từ chối nhận di sản được thực hiện tại UBND xã hoặc tại văn phòng công chứng.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ trực tiếp với luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

  

  

  

  

  

 tag: đơn chưa niên mới nhất