Luật tố tụng dân sự là gì – Nhận định đúng sai luật tố tụng dân sự

 Luật tố tụng dân sự đã phát triển trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng các nguyên tắc cơ bản của nó phần lớn vẫn không thay đổi.

Luật tố tụng dân sự là gì

 Luật tố tụng dân sự là bộ luật quy định trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự như thế nào.

 Giáo trình luật tố tụng dân sự 2015 pdf

 https://amilawfirm.com/wp-content/uploads/2020/03/Gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-lu%E1%BA%ADt-d%C3%A2n-s%E1%BB%B1-t%E1%BA%ADp-1.pdf

 https://amilawfirm.com/wp-content/uploads/2020/03/Gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-lu%E1%BA%ADt-d%C3%A2n-s%E1%BB%B1-t%E1%BA%ADp-2.pdf

Nhận định đúng sai luật tố tụng dân sự

 Người không gây thiệt hại cho nguyên đơn không thể trở thành bị đơn.

 Nhận định SAI

 Việc có trở thành bị đơn hay không phụ thuộc vào nguyên đơn khởi kiện hay không, do nguyên đơn cho rằng có sự xâm phạm quyền lợi của người đó đối với mình

 Bị đơn là người gây thiệt hại cho nguyên đơn và bị nguyên đơn khởi kiện.

 => Nhận định SAI. Vì Theo khoản 3 Điều 68 quy định về đương sự trong vụ việc dân sự thì bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm, không cần đòi hỏi là phải gây thiệt hại cho nguyên đơn.

 Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 68 BLTTDS 2015.

 Người không gây thiệt hại cho nguyên đơn không thể trở thành bị đơn.

 => Nhận định SAI. Căn cứ Điều 68 khoản 3 BLTTDS 2015 quy định về Đương sự trong vụ việc dân sự thì Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện. Do đó, chỉ cần Nguyên đơn cho rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm và khởi kiện, thì người bị nguyên đơn khởi kiện là bị đơn, kể cả Bị đơn có thể đã hoặc chưa gây thiệt cho nguyên đơn.

 Cơ sở pháp lý: Điều 68 khoản 3 BLTTDS 2015.

 Đương sự đưa ra yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ

 => Nhận định ĐÚNG. Theo nguyên tắc Điều 6 BLTTDS 2015, đương sự đưa yêu cầu thì phải có quyền và nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh yêu cầu của mình có căn cứ và hợp pháp.

 Cơ sở pháp lý: Điều 6 BLTTDS 2015.

 Tham khảo thêm câu hỏi nhận định luật tố tụng dân sự Nguồn: https://hocluat.vn/cau-hoi-nhan-dinh-dung-sai-luat-to-tung-dan-su/

  

  

  

  

  

  

 Tag: đại học hà nội trường 2017 tp hcm bài tập tình huống môn đáp khái niệm