Công thức định luật jun len xơ

Định luật jun lenxo

 Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Công thức định luật jun len xơ

 Q = I2.R.t

 Trong đó: R là điện trở của vật dẫn (Ω)

 I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)

 t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s)

 Q là nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J)

Bài tập vận dụng định luật jun len xơ

 Đề bài:

 Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.

 a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s.

 b) Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K.

 c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

 Đáp án:

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: jun-len-xơ – lenxơ jun-lenxo – len-xơ lớp 9 11 hệ jun-len về