Mẫu giấy xin phép nghỉ làm

 Mẫu thư xin nghỉ việc này sẽ giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa chính thức và không chính thức trên cơ sở chính thức. Nó cũng sẽ giải thích tầm quan trọng của việc duy trì một số hình thức trong môi trường làm việc của bạn.

 Mẫu thư xin nghỉ việc là một loại thư được nhiều người biết đến viết cho nhân viên xin nghỉ việc tại công ty. Cách viết và định dạng của bức thư mẫu này khác nhau tùy thuộc vào mục đích mà nó được sử dụng.

Mẫu giấy xin phép nghỉ làm

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

 ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

  

– Ban Giám Đốc Công Ty: ……

 – Phòng Hành chính – Nhân sự

 Tôi tên là: …………………………………………………………

 Chức vụ: ………………………………………………………….

 Bộ phận: …………………………………………………………..

 Địa chỉ: …………………………………………………………….

 Điện thoại: …………………………………………………………

 Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám Đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian ….. ngày (Kể từ ngày…… đến hến ngày …..)

 Lý do xin nghỉ phép:……(1)…

 Tôi đã bàn giao công việc cho:……………….Bộ phận: …………………….

 Các công việc được bàn giao:……(2)…

 Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.

 Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

 …….., ngày… tháng.… năm…….

Trưởng Bộ phận

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

 Tag: thêm riêng